OSVOBOZENÍ OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ NA ÚSEKU MATRIK

15.06.2022
OSVOBOZENÍ OD SPRÁVNÍCH POPLATKŮ NA ÚSEKU MATRIK

Odbor správní informuje, že vzhledem k ustanovením zákona Lex Ukrajina II upouští od vybírání správních poplatků a na žádost bude vybrané správní poplatky vyměřené a vybrané podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku správních poplatků dle zákona o správních poplatcích vracet...

Dne 28. května 2022 nabyl účinnosti zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále též „Lex Ukrajina II“).

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob, které disponují minimálními finančními prostředky a majetkem. Lex Ukrajina II umožňuje, aby s ohledem na jejich osobní, psychické a majetkové poměry, které vedou k výraznému snížení jejich platebních schopností, mohly správní úřady v případě těchto osob přistoupit k upuštění od výběru správních poplatků. Účinnost tohoto zákona je časově omezena. Zákon je retrospektivní ve vztahu k období od začátku konfliktu do dne nabytí své účinnosti.

Ustanovení § 4 Lex Ukrajina II zmocňuje všechny orgány veřejné moci, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace.

Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla nebo vznikne poplatková povinnost, a to v období od 24. února 2022 do 31. března 2023.

Zároveň se příslušné orgány veřejné moci tímto zákonem zmocňují k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi vybraného v období ode dne 24. února 2022 do 27. května 2022. V takovém případě příslušný správní úřad vrátí správní poplatek v plné výši na žádost dotčeného poplatníka. Ustanovení § 7 odst. 3 a 5 zákona o správních poplatcích se použijí obdobně.

V souvislosti s výše uvedeným oznamujeme, že podle § 4 odst. 1 a 3 zákona Lex Ukrajina II upouštíme od vybírání správních poplatků a budeme na žádost vracet správní poplatky vyměřené a vybrané podle položky 12 písm. a) a b) přílohy sazebníku správních poplatků dle zákona o správních poplatcích.

Jedná se o tyto správní poplatky – Uzavření manželství

Položka 12 dle sazebníku zákona č. 364/20004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

Kč 3000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

Kč 2000