VOLBA PREZIDENTA ČR

29.12.2022
VOLBA PREZIDENTA ČR

V roce 2023 nás čeká volba nové hlavy státu, která bude vykonávat svou funkci v období let 2023 až 2028. Volba nového prezidenta se uskuteční ve dnech 13. až 14. ledna 2023. Při nezvolení kandidáta v 1. kole bude následovat 2. kolo ve dnech 27. a 28. ledna. Obě kola voleb se uskuteční ve standartních časech – vždy v pátek ve 14.00 až 22.00 a v sobotu v 8.00 až 14.00...

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků, oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023; případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

dle ust. § 14 odst. 1 písm. d)  a § 34 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.

1. Volby prezidenta České republiky se uskuteční:

1. den hlasování   -   dne  13. 1. 2023   v době od 14.00 hod do 22.00 hod

2. den hlasování   -   dne  14. 1. 2023   v době od 08.00 hod do 14.00 hod

V případě, že v prvním kole nebude zvolen žádný z kandidátů, proběhne druhé kolo prezidentských voleb v termínu:

1. den hlasování   -   dne  27. 1. 2023   v době od 14.00 hod do 22.00 hod

2. den hlasování   -   dne  28. 1. 2023   v době od 08.00 hod do 14.00 hod

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost: Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyršova 307

pro voliče bydlící na ul. Kalvodova /část – č. p. 172, 182, 195, 201, 265, 283, 290, 305, 310, 313, 315, 316, 326, 358, 369, 375, 376, 389, 390, 400, 403, 422, 432, 448, 454, 495, 510, 511, 513, 543, 549, 1334/, Myslbekova, Priessnitzova /část – č. p. 77, 78, 90, 174, 224, 268, 308, 311, 314, 333, 334, 388, 411, 906, 910, 913, 985, 1033, 1034, 1035, 1372, 1381/, Růžová, V Aleji

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost: Centrum sociálních služeb II., Jaroslava Ježka 777/7

pro voliče bydlící na ul. Alšova, Denisova, Janáčkova, Jaroslava Ježka, Javorová, Kalvodova /část – č. p. 189, 297, 298, 300, 301, 323, 368, 391, 392, 426, 430, 441, 463, 467, 472, 473, 530, 582, 607, 608, 1143, 1144, 1145, 1146, 1231, 1290, 1324, 1328/, Krameriova, Lipovská /část – č. p. 103, 107, 109, 110, 114, 177, 188, 206, 208, 211, 213, 217, 263, 264, 272, 317, 327, 328, 329, 330, 336, 355, 371, 377, 418, 512, 541, 611, 630, 682, 684, 685, 686, 733, 746, 775, 776, 782, 785, 792, 1004, 1207, 1208, 1384, 1390, 1396, 1402, 1430/, Majakovského, Modřínová, Nádražní, Priessnitzova/část – č. p. 419, 425, 521, Přímá, Purkyňova, Puškinova, Sokola Tůmy, Smrková, Tyršova /část – č. p. 242, 255, 258, 279, 285, 292, 295, 319, 514, 557, 976, 1216/

ve volebním okrsku č. 3

je volební místnost: Klub důchodců, Dukelská 718/6

pro voliče bydlící na ul. Čechova, Dukelská /část – č. p. 3, 203, 456, 681, 718, 1248, 1249/, Fučíkova, Lipovská /část – č. p. 69, 91, 94, 95, 99, 100, 117, 119, 122, 129, 131, 169, 171, 277, 321, 325, 413, 447, 523, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1178, 1325,1391, 1392, 1427/, Růžičkova, V Oblouku, Vrchlického, Nám. Hrdinů

ve volebním okrsku č. 4

je volební místnost: Gymnázium Jeseník, Komenského 281/3

pro voliče bydlící na ul. Gogolova, K. H. Máchy, Komenského, Kostelní, Masarykovo nám., Mašínova, Muzikantská stezka, Na Úbočí, Otakara Březiny, Palackého, Průchodní, Školní, Štefánikova, Tovární, Tyršova /část – č. p. 248, 280, 289, 303, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1385/, Vodní, Zámecké náměstí, Thámova

ve volebním okrsku č. 5

je volební místnost: MKZ Jeseník - Divadlo Petra Bezruče, 28. října 880/16

pro voliče bydlící na ul. 28. října, Dittersdorfova, Dukelská /část – č. p. 1387, Jiráskova, Karla Čapka, Nábřežní /část – č. p. 173, 349, 350, 480, 532, 539, 1087, 1382/, Poštovní, Revoluční, Sadová, Schubertova, Smetanova, Svobodova, Žižkova, nám. Svobody

ve volebním okrsku č. 6

je volební místnost: Centrum sociálních služeb I., Beskydská 1298/6

pro voliče bydlící na ul. Beskydská, Dukelská /část – č. p. 558, 730, 459, 807, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 981, 982, 1047, 1241, 1242, 1243, 1244, 1269, 1412, 1418, 1419/, Mahenova /část – č. p. 603, 604, 605, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 635, 636, 637, 638/, Moravská, Slezská, Tylova, U Bělidla, U Kasáren /část – č. p. 641, 642, 1021, 1023, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268/, Za podjezdem

ve volebním okrsku č. 7

je volební místnost: Základní škola Jeseník, Boženy Němcové 1256/23

pro voliče bydlící na ul. Boženy Němcové, Heřmánková, Horská, Klicperova, Křížkovského, Mahenova /část – č. p. 596, 597, 811/, Mánesova, U Kasáren /část – č. p. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/, Vaškova, Wolkerova, Luční, Váchalova

ve volebním okrsku č. 8

je volební místnost: SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8

pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – č. p. 41, 186, 192, 194, 205, 244, 672, 710, 1326, 1428/, Dobrovského, Husova, Josefa Hory, Na Svahu, Nerudova, Raisova, Seifertova, Skupova, Zlatá stezka

ve volebním okrsku č. 9

je volební místnost: SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8

pro voliče bydlící na ul. Bezručova /část – č. p. 21, 26, 49, 210, 286, 320, 471, 506, 631, 632, 646, 648, 650, 662, 664, 666, 667, 1215, 1400/, Halasova, Kaplického, Tkalcovská, U Jatek, Vančurova, Zeyerova

ve volebním okrsku č. 10

je volební místnost: Základní škola Jeseník, Nábřežní 413/28

pro voliče bydlící na ul. Dvořákova, Erbenova, Habrová, Havlíčkova, Jasná, K Vodě, Krátká, Na Mýtince, Na Stráni, Nábřežní /část – č. p. 414, 415, 464, Nová, Příčná, Rejvízská, Rudná, Sládkova, Strmá, Úvoz, Vrchovištní, Vysněná, Za Pilou

ve volebním okrsku č. 11

je volební místnost: Správa CHKO Jeseník, Šumperská 93

pro voliče bydlící na ul. Mlýnská, Na Středisku, Na Zahrádkách, Slunná, Šumperská, U Sokolovny, Zátiší.

3. Zásady hlasování

(1) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(2) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.

(3) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

(5) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

(6) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

4. Způsob hlasování

(1) Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

(2) Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(3) S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. Jinak mu nebude hlasování umožněno.

(4) Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

(5) Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

(6) Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

(7) Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

5. Upozornění pro voliče

Z důvodu zkvalitnění distribuce hlasovacích lístků jednotlivým voličům, žádáme občany o provedení kontroly označení svých nemovitostí čísly popisnými a jmenovkami na poštovních schránkách.

Náhradní volební lístky budou k dispozici ve volebních místnostech, nebo si je volič může vyzvednout před dnem konání voleb, a to na recepci Městského úřadu Jeseník, v budově IPOS, se sídlem na ul. Karla Čapka 1147/10 nebo na radnici města Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 167/1.

Pozn.:

  • Změna sídla okrskové volební komise č. 1 (nově - Mateřská škola Kopretina Jeseník, Tyršova 307).
  • SŠ gastronomie a farmářství Jeseník (U Jatek 916/8) bude disponovat dvěma volebními místnostmi (současně pro okrsek č. 8 a okrsek č. 9).