Žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jejich ztráty, odcizení, zničení nebo poškození

Název
Žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jejich ztráty, odcizení, zničení nebo poškození
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jejich ztráty, odcizení, zničení nebo poškození
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu z důvodu jejich ztráty, odcizení, zničení, poškození. O vydání lze požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Ve výše uvedených životních situacích žádost podává žadatel osobně.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti, doplněné doklady, osvědčujícími totožnost žadatele a další skutečnosti, prokazující důvod podání žádosti. V případě odcizení dokladu doporučujeme doložit rovněž záznam Policie České republiky o přijetí oznámení o krádeži dokladu. V případě ztráty dokladu písemné prohlášení, které se učiní na přepážce registru řidičů.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti (formulář žádosti je vyplněn na RŘ) a doložením potřebných dokladů.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz (v případě poškození)
- doklad o oznámení Policii ČR v případě odcizení dokladu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Formulář žádosti o řidičský průkaz lze získat výhradně na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník, případně na přepážkách registrů řidičů jednotlivých úřadů obcí s rozšířenou působností.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání řidičského průkazu se hradí 200 ,-Kč. Správní poplatek se hradí v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů. V případě využití zkrácené lhůty pro vydání řidičského průkazu (do pěti pracovních dnů ode dne podání žádosti) se hradí správní poplatek ve výši 700,- Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost o řidičský průkaz se vyřizuje do 20 dnů,ode dne podání žádosti, v případě využití zkrácené lhůty do 5 pracovních dnů. Po tuto dobu lze držiteli řidičských oprávnění vydat náhradní doklad.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 112,115
vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Jak naložit s dokladem, který byl označen za ztracený nebo odcizený (a byl již vydán doklad náhradní) a byl opětovně nalezen?
Odpověď: Takový doklad je nutno neprodleně odevzdat příslušnému registru řidičů (dle místa trvalého bydliště držitele řidičských oprávnění).
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:24.09.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:24.09.2018