Žádost o vydání řidičského průkazu-rozšíření řidičských oprávnění

Název
Žádost o vydání řidičského průkazu-rozšíření řidičských oprávnění
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o vydání řidičského průkazu-rozšíření řidičských oprávnění
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičských oprávnění o další skupinu (y). O vydání lze požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba žadatele o řidičské oprávnění, která absolvovala zkoušku z odborné způsobilosti a které bude příslušné řidičské oprávnění při vydání řidičského průkazu uděleno. Podání žádosti o řidičský průkaz je možné provést pouze osobně. Následné vyzvednutí dokladu je možné provést na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti, doplněné doklady, osvědčujícími totožnost žadatele a splnění podmínek pro udělení řidičského oprávnění.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti (formulář vyplní žadatel v průběhu vyřizování žádosti) dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- řidičský průkaz,
- originál žádosti o udělení řidičského oprávnění s vyznačeným výsledkem závěrečné zkoušky (byla-li závěrečná zkouška vykonána mimo rozsah územní působnosti úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele) a posudek o zdravotní způsobilosti žadatele.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis nelze získat. Žádost se musí podat osobně na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání řidičského z důvodu rozšíření řidičských oprávnění se hradí správní poplatek ve výši 200,- Kč. Správní poplatek se hradí v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů. V případě žádosti o řidičský průkaz z důvodu rozšíření řidičských oprávnění může žadatel využít zkrácené lhůty, správní poplatek v takovém případě činí 700,- Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost o řidičský průkaz se vyřizuje do 20 dnů ode dne podání žádosti. Lze využít i zkrácené lhůty do 5 pracovních dnů (správní poplatek pak viz výše).
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 109,111, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:24.9.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:24.9.2018