Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti

Název
Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vrácení řidičského oprávnění, odňatého z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti poté, co důvody odnětí pominuly. O vrácení lze žádat na místně příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště žadatele. Pro občany z okresu Jeseník je místně příslušným úřadem Městský úřad Jeseník.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Ten, komu bylo (a) řidičské (á) oprávnění odňato (a).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti, doložené níže uvedenými doklady.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- originál posudku o zdravotní způsobilosti, vydaný posuzujícím lékařem (nesmí být v době podání žádosti starší 30 dnů), prokazující zdravotní způsobilost žadatele k řízení motorových vozidel skupin řidičských oprávnění, která byla odňata (nemusí jít o všechna oprávnění, která byla odňata, lze požádat jen o některá z nich dle závěru posudku lékaře)
- pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel předložit doklad o odborné způsobilosti, který nesmí být v době podání žádosti starší 30 dnů.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vrácení řidičského (řidičských) oprávnění z výše uvedeného důvodu nepodléhá správnímu poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:30 dnů
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 100, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Kdo je pro účely vydání posudku o zdravotní způsobilosti žadatele posuzujícím lékařem?
Odpověď: Je to registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče, případně kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře, nebo lékaře závodní preventivní péče.

Otázka: Jak získá žadatel o vrácení řidičského oprávnění doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel?
Odpověď: Přihlásí se k přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel prostřednictvím kterékoliv autoškoly dle vlastního výběru.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:24.09.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:24.09.2018