Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu.

Název
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Institut, umožňující uvedení vozidla mimo provoz s předpokladem, že vozidlo bude v budoucnu opět v provozu využíváno. Nejčastěji je využíván k tomu, aby vlastník vozidla po dobu, po kterou nehodlá vozidlo k provozu na pozemních komunikacích využívat, nemusel platit pojistné z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ("zákonné pojištění"). Institutu se povinně využívá i v případě, že bylo vozidlo odcizeno !
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník vozidla. V případě vlastníka - právnické osoby osoba oprávněná jednat za tuto osobu. Žádost je možné podat v zastoupení na základě plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti doplněné o předepsané doklady na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník, nebo na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu lze provést na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který silniční vozidlo vyřadil z provozu.

Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu se provede na žádost vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vozidlo má platnou technickou kontrolu.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
- technický průkaz vozidla k vyznačení záznamu vyřazení vozidla z provozu
- osvědčení o registraci vozidla k uložení
- všechny vydané tabulky registrační značky k uložení
- policejní protokol, bylo-li vozidlo odcizeno
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek za vyřazení silničního vozidla z provozu je 200,- Kč a hradí se v průběhu vyřizování žádosti hotově v pokladně MěÚ, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru silničních vozidel. Poplatek je možné uhradit i platební kartou. Platbu kartou je potřeba pokladně včas oznámit.
Předmětem poplatku není vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:-
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti, odevzdání očištěných a suchých tabulek registrační značky do úschovy.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (ust. § 12), vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozem vozidla v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě zamítnutí žádosti odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 50 000,- Kč pokud vlastník vozidla v případě, kdy vyřazení silničního vozidla z provozu trvá déle, než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, bez zbytečného odkladu registru silničních vozidel neoznámí adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití (viz. nejčastější dotazy na toto téma).
Pokuta až do výše 40 000,- Kč v případě, kdy bude bude na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, provozováno vozidlo, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla není pojištěna podle zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (dále viz. nejčastější dotazy na toto téma).
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Lze nepojištěné silniční vozidlo, vyřazené z provozu, ponechat odstavené na parkovišti ?
Odpověď: Rozhodně ne, povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci a parkoviště je pozemní komunikací.

Otázka: Je doba vyřazení silničního vozidla z provozu časově omezena ?
Odpověď: Není. Trvá-li však vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. V opačném případě hrozí výše uvedená sankce.

Otázka: týká se tato povinnost i vozidel dříve dočasně vyřazených z registru silničních vozidel?
Odpověď: U vozidel, dočasně vyřazených z registru silničních vozidel do 30.6. 2013, jsou jejich vlastníci povinni oznámit registru silničních vozidel adresu umístění a účel využití vozidla do 31.12. 2015. Neučiní-li tak v tomto termínu, vozidlo k půlnoci dne 31.12. 2015 ze zákona zanikne a nebude jej možno již nikdy legálně provozovat. U vozidel, dočasně vyřazených z registru silničních vozidel v době od 1.7. 2013 do 31.12. 2014 jsou jejich vlastníci povinni oznámit registru silničních vozidel adresu umístění vozidla a účel jeho využití bez zbytečného odkladu po 31.12. 2015. V opačném případě opět hrozí pokuta, jak je uvedeno výše.

Otázka: Má vlastník silničního vozidla, vyřazeného z provozu, nějaké další povinnosti?
Odpověď: Ano, vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen

a) zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

b) neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

V právních předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu - žádá opět vlastník vozidla, užívá se žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, vlastník vozidla spolu technickým průkazem vozidla předkládá platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (platnou zelenou kartu a platné osvědčení o technické způsobilosti vozidla, vydané stanicí technické kontroly a stanicí měření emisí.
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:07.06.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:V případě, kdy bylo silniční vozidlo odcizeno, je jeho vlastník povinen požádat o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení dozvěděl. K žádosti přikládá policejní protokol. Technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci a tabulky registrační značky přikládá pouze má-li je k dispozici (nebyly-li odcizeny s vozidlem).