Oznámení o ztrátě, zničení (poškození) nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Název
Oznámení o ztrátě, zničení (poškození) nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Oznámení o ztrátě, zničení (poškození)nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Přidělení tabulky (tabulek) s registrační značkou náhradou za tabulky odcizené, ztracené, zničené nebo poškozené
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník nebo provozovatel vozidla. V případě vlastníka nebo provozovatele - právnické osoby osoba oprávněná jednat za tuto osobu. Žádost je možné podat v zastoupení na základě plné moci.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněného oznámení,doplněného doklady, osvědčujícími důvod přidělení náhradních tabulek registrační značky na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník, nebo na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněné oznámení + níže uvedené doklady:

- platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
- technický průkaz vozidla k vyznačení změny přidělení registrační značky
- osvědčení o registraci vozidla ke skartaci, bude vydáno nové s nově přidělenou registrační značkou
- všechny vydané tabulky registrační značky, které jsou k dispozici
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek za přidělení jednoho kusu tabulky s registrační značkou je 200,- Kč (zpravidla tedy 400,- Kč, nejedná-li se o moto nebo přípojné vozidlo) a 50,- Kč za zápis změny, celkem tedy zpravidla 450,- Kč. Správní poplatek se hradí v průběhu vyřizování žádosti hotově v pokladně MěÚ, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru silničních vozidel. Správní poplatek je možné uhradit platební kartou. Platbu kartou je nutné hlásit pokladně včas před zahájením pokladní operace.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti, podání vysvětlení v případě, kdy tabulky registrační značky byly zničeny, ztraceny nebo odcizeny. Odevzdání původních tabulek s registrační značkou v případě výměny za poškozené (případně druhého kusu tabulky při odcizení,ztrátě nebo zničení jednoho kusu).
Možné přistavení vozidla pro kontrolu prostoru pro umístění tabulek registrační značky v případě požadavku na přidělení registrační značky na tabulkách pro daný typ vozidla nestandardního rozměru.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (ust. § 7e), vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění,
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení , v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě zamítnutí žádosti odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta 5 000,- Kč - 10 000,- a zákaz řízení na dobu 6 měsíců až 1 rok se uloží tomu,kdo řídí vozidlo,
na němž v rozporu s právním předpisem není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena.
Pokuta do 50 000,- Kč se uloží tomu, kdo jako provozovatel vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu


za řízení až do výše 30.000,- Kč (ust. §§ 21, písm. b),c) a 46 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění)
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Jak postupovat v případě, že byla (y) tabulka (y) s registrační značkou, za kterou již byla přidělena registrační značka náhradní, nalezena?

Odpověď: Nalezené tabulky registrační značky je nutno bez zbytečného odkladu odevzdat registračnímu místu, u kterého je registrováno vozidlo, ke kterému byla registrační značka přidělena. Tabulka je vedena v pátrání v Schengenském informačním systému a musí být z tohoto pátrání odvolána.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

V uvedených zákonech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:07.06.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017