Povolení k umístění herního prostoru

Název
Povolení k umístění herního prostoru
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:(bude doplněno následně)
Kód životní situace:(bude doplněno následně)
Pojmenování (název) životní situace:Povolení k umístění herního prostoru
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O povolení k umístění herního prostoru je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu může být pouze a) Česká republika, b) právnická osoba, která splňuje podmínky § 6 zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Povolení k provozování hazardní hry postupuje žadatel dle § 85 zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění. Na základě posouzení žádosti o základní povolení, o které rozhoduje Ministerstvo financí (dále jen MF), požádá provozovatel Městský úřad v Jeseníku o povolení k umístění herního prostoru.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, K. Čapka 1147/10, Odbor finanční, Šmerdová Zdeňka, tel.: 584 498 452.
Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, pátek od 8.00 do 13.00 hodin, nebo se lze telefonicky domluvit.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Náležitosti žádosti o povolení k umístění herního prostoru, která musí obsahovat náležitosti § 104d zákona č. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění.

1. Název a sídlo provozovatele, IČO, telefon popř. fax

2. V žádosti o povolení k umístění herního prostoru musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu žadatel uvést druh, adresu a provozní dobu herního prostoru, druh hazardní hry, která má být v daném herním prostoru provozována, typ, výrobní číslo a počet herních pozic koncového zařízení, jejíž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, a přiložit k ní zákonem stanovené dokumenty. Dokumenty nesmějí být v době podání žádosti starší 3 měsíců.

3. K žádosti o povolení k umístění herního prostoru žadatel přiloží :

- základní povolení k provozování hazardní hry

- doklad o složení kauce

- osvědčení o provozuschopnosti pro technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována

- doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem,

- schéma kamerového systému

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatky se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, dle položky 21.
Přijetí žádosti o
- vydání základního povolení k provozování hazardní hry 5.000,- Kč
- změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká – li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 3.000,- Kč
- povolení k umístění herního prostoru 4.000,- Kč
- změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2.500,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 30ti dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zák. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.

Zák. č. 188/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her.

Zák. 500/2004 Sb., správní řád.

Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy:Zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Městský úřad Jeseník, Finanční odbor, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, www.posta@mujes.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ellektronickou poštou na adresu: zdenka.smerdova@mujes.cz

Za správnost návodu odpovídá:MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 27 Jeseník, Odbor finanční
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Zdeňka Šmerdová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:31.01.2024
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2024