Místní poplatek z pobytu

Název
Místní poplatek z pobytu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Místní poplatek z pobytu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Správu poplatku vykonává Městský úřad Jeseník. (dále jen „správce poplatku“).
Sazba poplatku činí 40,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
1.Plátce je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí plátce správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování ubytování za úplatu.
2.V ohlášení plátce uvede
a)jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c)údaje rozhodné pro stanovení poplatku.
3.Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
4.Plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt
5.Údaji podle odstavce 1 jsou
a)den počátku a den konce pobytu,
b)jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
c)datum narození,
d)číslo a druh průkazu totožnosti
e)výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
6.Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
7.Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
8.Plátce poplatek vyúčtuje a vybraný poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Plátce je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této činnosti. Dojde–li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, odbor finanční, K.Čapka 1147/10, č.d. 541
Zdeňka Šmerdová, tel. 584498452 zdenka.smerdova@mujes.cz
Úřední hodiny - pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, v ostatních dnech od 8:00 do 14:00 nebo se lze dotázat telefonicky.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Pravomocné živnostenské oprávnění k poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu podle Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku ze dne 9. 11. 2023

Vyúčtování poplatku z pobytu podle Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č.4/2023
Formuláře získáte na Městském úřadě, odbor finanční, K. Čapka 1147/10, č.d.541 nebo na stránkách města Jeseníku.
URL formuláře:Vyúčtování poplatku
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou Města Jeseníku č.4/2023 o místním poplatku z pobytu, vydanou Zastupitelstvem města Jeseníku dne 9. 11. 2023

Sazba poplatku činí 40,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.
1.Od poplatku je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby , osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce ,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území města ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území města nebo
e) vykonávající na území města sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území města
1.ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2.v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3.v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozované veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4.za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému .
2.Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo města Jeseníku v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
3.Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.
Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky a.s., Jeseník č.ú. 19-1520841/0100, variabilní symbol bude přidělen po ohlášení plátce.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Plátce poplatek vyúčtuje a vybraný poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@mujes.cz
ID datové schránky: vhwbwm9

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Obecně závazná vyhláška Města Jeseníku č.4/2023 o místním poplatku z pobytu, vydaná Zastupitelstvem města Jeseníku dne 9.11.2023.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění platné právní úpravy.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:•Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
•Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
•Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dodatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek dle § 247, odst. 2.
•Pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a, odst 1 a), až 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor finanční
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Zdeňka Šmerdová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.1.2024
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:21.12.2023