Nepříznivá sociální situace

Název
Nepříznivá sociální situace
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Nepříznivá sociální situace
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Sociální pracovníci/ce obce poskytují bezplatně individuální sociální poradenství jednotlivcům či rodinám, které si neví rady a zažívají obtížné či nepříznivé životní situace. Sociální práce se ve svých různých formách zaměřuje na rozmanité, komplexní vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Jejím úkolem je předcházet selhání a pomoci klientovi vymanit se z nepříznivé situace, pokud se v ní ocitne:
- ztráta zaměstnání a materiální problémy
- nízký příjem, zadlužení
- ztráta přístřeší, neadekvátní nebo nejisté bydlení
- hrozba sociálního vyloučení v důsledku stáří, zdravotního
postižení, duševního onemocnění, nemoci, příslušnosti k
národností menšině
- závislost na péči jiné osoby
- rizikový způsob života - zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, trestná činnost, apod.
- oběť agrese, trestné činnosti a domácího násilí

Sociální pracovník/ce vykonává komplexní sociální práci (níže uvádíme příklady):
- provádí sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu,
- navrhuje ve spolupráci s klientem řešení východiska ze situace a pomáhá mu ji řešit,
- z každé schůzky je sepsán písemný záznam, do osobního spisu může klient nahlížet,
- provádí depistáže – vyhledávání osob, které by mohly být ohroženy sociálním vyloučením,
- provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci,
- spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi (př. Úřad práce ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních služeb),
- dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává mlčenlivost o všech osobních údajích klienta.

Konkrétněji:
- pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, apod.),
- řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
- poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky systému (dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
- pomáhá s vyplňováním žádostí o různé dávky a při vyřizování osobních dokladů,
- pomáhá s hledáním či udržením zaměstnání,
- asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (hospodaření s finančními prostředky aj.),
- pomáhá při řešení finančních problémů (sjednávání splátkového kalendáře aj.),
- poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání s dalšími organizacemi.

Sociální pracovník Vám v případě potřeby doporučí vhodnou sociální službu, se kterou by bylo možné dále spolupracovat a řešit nepříznivou sociální situaci.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoby s trvalým pobytem v územním obvodu okresu Jeseník, které řeší svoji obtížnou či nepříznivou sociální situaci nebo osoby, které mají povědomí o osobě/osobách, které by potřebovaly pomoci.
Na sociální pracovníky/ce obce se může obrátit každý, kdo žije v nevyhovujícím prostředí nebo je bez domova, má omezené finance, nemá a hledá zaměstnání, dotýká se ho dluhová problematika, gamblerství. Také osoby vyžadující péči druhé osoby z důvodu zdravotního postižení, pečující osoby nebo osoby s duševním onemocněním, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, senioři, osoby užívající alkohol či jiné psychotropní látky.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:V rámci sociální práce se nevydává žádné rozhodnutí, nejedná se o správní řízení. Nejsou stanovené žádné zvláštní podmínky.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Navštívit sociální pracovníky/ce obce na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník. Také je možná emailová a telefonická komunikace.
Se sociálními pracovníky probrat svoji situaci a aktivně se podílet na hledání východisek.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, pracoviště Karla Čapka 1147/10, 4. podlaží, blok B


Sociální pracovníci:
Bc. Alena Kalinová, telefon 584 498 406, e-mail: alena.kalinova@mujes.cz
Bc. Alois Popelka, telefon 584 498 421, e-mail: alois.popelka@mujes.cz
Bc. Bohumila Ptáčková, telefon 584 498 414, e-mail: bohumila.ptackova@mujes.cz v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Osobní doklady, doložení dalších dokladů (např. soudní rozsudek) se odvíjí od konkrétní situace klienta. Pokud si to klient přeje, může vystupovat v anonymitě.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůty stanoveny nejsou, četnost a potřebnost setkání stanovuje individuálně klient spolu se sociálním pracovníkem.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Odvíjí se až od charakteru problému (rodinní příslušníci,zástupci úřadů a dalších organizací, poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, psychologové, terapeuti, apod.)
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Aktivní spolupráce klienta se sociálním pracovníkem, plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn cíl stanovené sociální práce.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

alena.kalinova@mujes.cz; alois.popelka@mujes.cz; bohumila.ptackova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Nejsou stanoveny
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nejsou stanoveny
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Nejsou uváděny
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Napište, zavolejte – viz. kontakty
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mpsv.cz, www.kr-olomoucky.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Sociální kurátor pro dospělé, drogový koordinátor, poradce národnostních menšin
Za správnost návodu odpovídá:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:28.03.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:28.03.2017