Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Název
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Důvod pro ustanovení zvláštního příjemce:
- výplatnou dávky dosavadnímu příjemci by se nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit
- nemůže-li oprávněný, případně jeho zástupce výplatu dávky důchodového pojištění přijímat - většinou je důvodem špatný zdravotní stav
- byly by poškozovány zájmy osob, které je cůhodce povinen vyživovat
- oprávněný sám požádá o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Občan s trvalým pobytem v Jeseníku
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:- souhlas oprávněné osoby (popřípadě zákonného zástupce)se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat (pohybové nebo smyslové omezení, apod.)
- souhlas se nevyžaduje, pokud oprávněný nebo jeho zástupce, vzhledem ke zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce - vyžaduje se potvrzení lékaře
- trvalé bydliště oprávněného na území města Jeseník
- zvláštním příjemcem může být ustanovena pouze osoba, která dá k ustanovení souhlas
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva, telefonicky, e-mailem
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:S odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, pracoviště Karla Čapka 1147/10, 4. patro, blok B, kancelář č. 434
Sociální pracovník:
Bc. Soňa Landauerová, telefon 584 498 455, e-mail:sona.landauerova@mujes.cz v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občanský průkaz, potvrzení lékaře, případně další podklady pro danou situaci
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádné, řízení je zahajováno z moci úřední
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:V souladu se správním řádem, maximálně 30 dnů od zahájení řízení
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:mimo oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění, jsou to osoby, které je oprávněný povinen vyživovat a rovněž je to osoba zvláštního příjemce
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Je to povinnost používat dávku důchodového pojištění pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat
Můžete využít tuto elektronickou službu:

sona.landauerova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Lze uplatnit odvolání - v souladu se správním řádem. Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu na odboru SVZ.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:V případě, že ustanovený příjemce neplní stanovené povinnosti, rozhodne odbor SVZ o ustanovení jiného příjemce.
Podání trestního známení v případě, že je zjištěno zneužití dávky důchodového pojištění.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Nejsou uváděny
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Napište, zavolejte - kontakty viz bod 9.)
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mpsv.cz

Za správnost návodu odpovídá:Bc. Soňa Landauerová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jana Křivánková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.09.2014