Problematika národnostních menšin

Název
Problematika národnostních menšin
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Poradce pro národnostní menšiny zajišťuje koncepční, organizační a kontrolní činnosti v oblastech systému samosprávy a přenesené působnosti obcí se zaměřením na problematiku národnostních menšin a etnik včetně sociálně právního poradenství, terénní práce a depistáže.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Řešené problematiky: bytová otázka, nezaměstnanost, pomoc a poradenství při vyplácení sociálních a jiných dávek, integrace cizinců, prevence kriminality, diskriminace a porušování lidských práv
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoby s trvalým pobytem v územním obvodu okresu Jeseník, kteří řeší situaci související s problematikou národnostních menšin.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Osobní, telefonický nebo emailový kontakt
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:S příslušným pracovníkem probrat svoji situaci a aktivně se podílet na hledání východisek.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok A, dveře č. 403, Bc. Bohumila Ptáčková, tel. 584 498 414 - poradce pro národnostní menšiny, sociální pracovník
V úředních hodinách odboru nebo kdykoliv během pracovního týdne na základě předchozí telefonické nebo osobní domluvy.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Osobní doklady, dokumenty související s problémem, který chcete řešit.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůty stanoveny nejsou, četnost a potřebnost setkání se stanoví dle domluvy pracovníka s klientem.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Odvíjí se až od charakteru problému (rodinní příslušníci, zástupci úřadů a dalších organizací, poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, psychologové, terapeuti, policie, atd.)
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Aktivní spolupráce klienta s poradcem – sociálním pracovníkem, chtění řešit danou situaci, plnění společně stanovených úkolů tak, aby byl naplněn stanovený cíl spolupráce, ochota nést důsledky svých rozhodnutí a ochota případně změnit své dosavadní postoje k řešené problematice.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

bohumila.ptackova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Jaké jsou související předpisy:Záleží na konkrétní situaci klienta
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Nejsou stanoveny
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nejsou stanoveny
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Nejsou stanoveny
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dotazy směřujte na kontaktního pracovníka: Bc. Bohumila Ptáčková, tel 584 498 414, e-mail: bohumila.ptackova@mujes.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mpsv.cz, www.kr-olomoucky.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Sociální vyloučení, ztráta důvěry v odborníky, opakovaná zklamání při pokusu o řešení problému, agrese ze strany příbuzných v důsledku neřešených problému atd.
Za správnost návodu odpovídá:Bc. Bohumila Ptáčková – poradce pro národnostní menšiny, Městský úřad Jeseník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.04.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.10.2018