Ohlášení živnosti vázané

Název
Ohlášení živnosti vázané
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:03
Pojmenování (název) životní situace:Ohlášení živnosti vázané
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Živností nejsou činnosti uvedené v § 3 živnostenského zákona.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak, jsou:
a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
b) bezúhonnost.

Zvláštní podmínkou provozování vázané živnosti je odborná způsobilost, která je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Fyzická osoba, která nesplňuje odbornou způsobilost, je povinna ustanovit odpovědného zástupce.
Právnická osoba je pro provozování vázané živnosti povinna ustanovit odpovědného zástupce vždy.
Odpovědný zástupce musí splňovat:
- podmínku odborné způsobilosti,
- všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a § 7 živnostenského zákona,
- další podmínky dle § 11 živnostenského zákona.

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, u které trvá překážka provozování živnosti ve smyslu § 8 živnostenského zákona.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Ohlášení živnosti lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, a to:
- osobně,
- písemně,
- datovou schránkou,
- elektronicky na Portálu živnostenského podnikání (viz níže).

Podání vůči obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit rovněž prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy - Czech POINT.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, Odbor obecní živnostenský úřad, K. Čapka 1147/10, kancelář č. 508 (5. patro)
Kdy: v úřední hodiny odboru
Ohlášení je možno učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Pro vyplnění formuláře je nutné znát údaje uvedené v § 45 živnostenského zákona.

Doklady:

Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a dále:

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou25b) obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 6 odst. 3 věty třetí. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto písmene může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a) a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle písmene a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle písmene b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky odštěpný závod, doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie,

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a) je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

b) nevydává-li stát uvedený v písmenu a) výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,

e) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí; doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem nebo nezaslal-li odpovědný zástupce prohlášení tomuto úřadu podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

h) je-li právnickou osobou ohlašující živnost nebo obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu, doklad obsahující seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku nebo z evidence skutečných majitelů,

i) je-li právnickou osobou ohlašující živnost nebo obor živnosti volné podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu a je-li skutečný majitel občanem jiného členského státu Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a), nebo je-li skutečný majitel občanem jiného státu než členského státu Evropské unie a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, doklady podle odstavce 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,

j) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

(3) Podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

(6) Ohlašovatel není povinen připojit k ohlášení doklady uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů nebo pokud si tyto skutečnosti může živnostenský úřad ověřit bezúplatně dálkovým přístupem z údajů katastru nemovitostí. Ohlašovatel dále není povinen připojit doklady podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f) a odstavce 2 písm. a), b), d), f) a h) vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, pokud tyto doklady byly již připojeny k některému z ohlášení, k některé žádosti o koncesi nebo k oznámení změny a pokud skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny; doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a v odstavci 2 písm. a) a b) nesmí být starší než 3 měsíce.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Ohlášení živnosti se předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedná se o jednotný registrační formulář (JRF) a k němu příslušné přílohy.

Při osobní návštěvě nemusí ohlašovatel formulář vyplňovat, neboť jej úředník vyplňuje v PC.

Pro ohlašovatele, který nehodlá navštívit živnostenský úřad osobně, jsou formuláře k dispozici na Portálu živnostenského podnikání.
URL formuláře:on-line formulář
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání = 1000,- Kč.
Další ohlášení živnosti = 500,- Kč.

Při osobní návětěvě je poplatek možno uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu.
Pokud je podání doručeno poštou nebo elektronicky, lze poplatek uhradit bankovním převodem na základě výzvy správního orgánu.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení vydá živn. úřad výpis (pokud byly splněny všechny podmínky).
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Odpovědný zástupce v případě, že je ustanoven. (Právnická osoba ustanovuje odpovědného zástupce pro živnost vázanou vždy).
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též
a) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
b) podat přihlášku k důchodovému pojištění,
c) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
d) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
e) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
f) podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.


(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

Osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též podání obsahující údaje požadované v přihlášce k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční a podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Portál živnostenského podnikání

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích);
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob;
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád);
Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo nebo že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; první dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Jeseník a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle
a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.
Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je předmětem živnosti vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 750 000 Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Co se rozumí praxí v oboru?
-------------------------------
Odpověď řeší § 7 odst. 4 živnostenského zákona:

Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením obchodního závodu (dále jen "závod") nebo odštěpného závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru (dále jen „pracovněprávní vztah“). Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu nebo souměřitelná doba výkonu těchto činností konaných v pracovním poměru po kratší pracovní dobu nebo v jiném pracovněprávním vztahu nebo s tím souměřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou, osobou pověřenou vedením závodu nebo odštěpného závodu nebo odpovědným zástupcem. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Obraťte se na pracovníky registračního úseku živnostenského úřadu.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Portál živnostenského podnikáníwww.businessinfo.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Ohlášení živnosti volné nebo řemeslné. Žádost o koncesi.
Za správnost návodu odpovídá:Odbor obecní živnostenský úřad
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jan Zavadil, vedoucí odboru
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:15.01.2023
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:16.01.2023