Místní poplatek za komunální odpad

Název
Místní poplatek za komunální odpad
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Místní poplatek za komunální odpad
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Na základě Obecně závazné vyhlášky byl stanoven poplatek ve výši 840 Kč osoba/rok.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):a) fyzická osoba

1) která má ve městě Jeseník trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů,
3) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území města.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Poplatek může být uhrazen:
1) v hotovosti na pokladnách města (ul. Tovární, ul. Karla Čapka).
2) prostřednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva, zprostředkování platby SIPO MěÚ provede na základě vyplněné žádosti, kterou si poplatník vyzvedne na MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, dveře č.451 nebo na internetových stránkách města www.jesenik.org.
3) bezhotovostním převodem na účet města č.ú.: 5962000207/0100. Zde je nutné uvést variabilní symbol (informaci o VS získáte na MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, dveře č. 451 nebo na tel. 584498461).
Variabilní symbol je stejný od r.2010.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Platbu lze provést:
pondělí, středa:8:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 14:00 hodin
pátek: 8:00 – 12:00 hodin

Informace:
Podrobnější informace o místním poplatku za odpad získáte v kanceláři č.451 v budově městského úřadu, ul. K. Čapka, tel. 584 498 461,
e-mail: jaroslava.dopanova@mujes.cz.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:V případě osvobození u pobytu mimo ČR - potřeba doložit doklad o pobytu mimo ČR.
V případě osvobození u pobytu mimo Jeseník - potřeba dodat potvrzení o splnění poplatkové povinnosti v jiné obci. Podmínkou osvobození je, že obec musí mít stanoven poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:1. Ohlašovací povinnost - www.jesenik.org sekce formuláře
2. Žádost o provádění platby za odpady prostřednictvím SIPO - www.jesenik.org sekce formuláře
Oba formuláře je možno také vyzvednout v kanceláři MěÚ Jeseník č.451,ul. K.Čapka.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Splatnost poplatku: roční do 30.11., pololetní do 31.5. a 30.11.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jaké jsou související předpisy:Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené poplatky může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek.
Za správnost návodu odpovídá:odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ďopanová Jaroslava
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:03.01.2024
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:3.1.2024