Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla

Název
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Zápis změny vlastníka vozidla na základě:
a) převodu vlastnického práva
b) přechodu vlastnického práva
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):a) při převodu vlastnického práva (klasický prodej vozidla) dosavadní zapsaný vlastník silničního vozidla a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem silničního vozidla (všichni společně)

b) při přechodu vlastnického (např. dědictví, zabrání věci, propadnutí věci..... ) nový vlastník vozidla, případně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dáejen ÚZSVM)

Obecně platí - v případě vlastníka nebo provozovatele - právnické osoby jedná osoba oprávněná jednat za tuto právnickou osobu. Je-li podávána žádost o změnu vlastníka z důvodu převodu vlastnického práva dle písm. a), mohou se výše uvedení účastníci řízení (dosavadní vlastník, nový vlastník, provozovatel) nechat zsatupovat na základě plné moci. V tomto případě musí !!! mít plná moc úředně ověřený podpis zmocnitele.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné společné žádosti, doplněné předepsanými doklady, na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník, nebo na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole totožnosti žadatelů a správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Místně příslušným úřadem pro tento úkon je vždy úřad obce s rozšířenou působností, příslušný dle místa bydliště nebo sídla v registru silničních vozidel dosud zapsaného provozovatele silničního vozidla.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost + níže uvedené doklady:

a) v případě převodu vlastnického práva
1. platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
2. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
3. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní (s vyhovujícím závěrem), a
4. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,

b) v případě přechodu vlastnického práva

1. platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou prokázání oprávnění za tuto osobu jednat
2. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
3. doklady podle písmene a); technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla se přikládají, má-li je žadatel k dispozici.

K oznámení ÚZSVM se přiloží doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, má-li je ÚZSVM k dispozici
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti („žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“) lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník nebo na dále uvedené stránce.
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Jde-li o změnu vlastníka:
- motocyklu do 50 cm3 300,- Kč
- motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
- motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
- o přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,- Kč
- o přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,- Kč

Osvobození od poplatku je uvedeno u položky 26 Sazebníku správních poplatků, zák. č. 634/2004 Sb. Správní poplatky se hradí v průběhu vyřizování žádosti hotově v pokladně MěÚ, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru silničních vozidel.K platbě je možné využít platební kartu. Platbu kartou je potřeba pokladně dopředu včas oznámit.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:do 30 dnů ode dne podání žádosti, zpravidla se vyřizuje bezodkladně, na počkání
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:- viz výše dosavadní + nový vlastník + nový provozovatel, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem silničního vozidla
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Ověření totožnosti žadatelů, úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění (ust. § 8), vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., o správní řád , v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
- zákon. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě zamítnutí žádosti odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 50 000,- Kč, nepožádá-li fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která má povinnost dle ustanovení § 8 odst. 1,2 zákona č. 56/2001 Sb. do 10 pracovních dnů ode dne převodu nebo přechodu vlastnického práva k vozidlu o zápis změny vlastníka.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Je časově omezena platnost protokolu o evidenční kontrole vozidla ?
Odpověď: Ano, platnost protokolu o evidenční kontrole je omezena na 30 dnů.

Otázka: Lze pro účely zápisu změny vlastníka silničního vozidla použít namísto zelené karty tisk, provedený po on-line sjednání pojištění na tiskárně domácího PC ?
Odpověď: Ne, platným dokladem je pouze zelená karta, vydaná pojistitelem. Alternativně lze zelenou kartu nahradit originálním dokladem o sjednaném pojištění (pojistnou smlouvou).
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490, Milan Podařil, tel. 584 498 488
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ve výše uvedených právní předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/.

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla, zpracováno jako samostatná životní situace.
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:07.06.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:1. Právně (sankcí) vymahatelná povinnost podat žádost o zápis změny vlastníka je dána do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu nebo přechodu vlastnického práva k vozidlu. 2. K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se může vedle žadatelů uvedených v položce 5 této životní situace připojit další osoba, pokud nabyla vlastnické právo k silničnímu vozidlu před podáním žádosti ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne převodu nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu a a) vlastnické právo k silničnímu vozidlu nabyla tato osoba v rámci výkonu podnikatelské činnosti zcizitele, nebo b) je tato osoba podnikatelem a osoba, která na ní vlastnictví převedla, má být zapsána jako provozovatel silničního vozidla.