Žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jeho končící platnosti nebo jehož doba platnosti již uplynula

Název
Žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jeho končící platnosti nebo jehož doba platnosti již uplynula
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o vydání řidičského průkazu z důvodu jeho končící platnost nebo jeho doba platnosti uplynula
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání řidičského průkazu držiteli řidičského oprávnění, kterému platnost řidičského průkazu končí nebo držiteli, jehož řidičský průkaz je neplatný z toho důvodu, že uplynula doba jeho platnosti. O vydání lze požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Držitel řidičského oprávnění (dále jen žadatel).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti doplněné dále uvedenými doklady na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník + následné vyzvednutí hotového řidičského průkazu a odevzdání řidičského průkazu dosavadního.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata a odeslána Státní tiskárně cenin ke zpracování.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- dosavadní řidičský průkaz
- doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat pouze na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník. Vzhledem k provedení tiskopisu jej nelze získat v elektronické podobě.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vydání řidičského průkazu z důvodu jeho končící platnosti nepodléhá správnímu poplatku. Období "končící platnosti dokladu" není zákonem přesně stanoveno. Vždy by však mělo jít o lhůtu přiměřenou, kdy za takovou lhůtu lze obecně považovat lhůtu nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti dokladu a nejpozději 3 týdny před koncem platnosti dokladu.
Za vydání řidičského průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se hradí správní poplatek 200.- Kč.
Za vydání řidičského průkazu v expresní lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti se hradí poplatek ve výši 700,- Kč. Poplatek se hradí v pokladně úřadu v blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Držitel řidičského oprávnění může požádat o vydání řidičského průkazu v expresní lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti. V takovém případě je však povinen uhradit správní poplatek ve výši 700,- Kč.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 109,110 odst. 4,
vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:V případě zamítnutí žádosti odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta od 1500,- do 2500,- Kč (v blokovém řízení do 2000,- Kč) za řízení motorového vozidla s řidičským průkazem, jehož platnost uplynula.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Otázka: Lze za řidičský průkaz po uplynutí doby jeho platnosti vydat náhradní doklad?
Odpověď: Ne, za neplatný řidičský průkaz nelze vydat náhradní doklad.
Otázka: postačí k prokázání obvyklého bydliště na území České republiky pracovní smlouva s místem výkonu práce v ČR?
Odpověď: Nikoli. Obvyklým bydlištěm se rozumí pobyt na území České republiky, trvající alespoň 185 dnů v kalendářním roce primárně z důvodu osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti. Vazby pracovní mohou být pouze podpůrnými vazbami k vazbám osobním.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489, Miluše Horká, tel. 584 498 484
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ve výše uvedených právních předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Žádost o vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu z důvodu jejich ztráty, odcizení, zničení nebo poškození - zpracováno jako samostatná životní situace.
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:24.09.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:24.09.2018