Žádost o zápis silničního vozidla dovezeného z členského státu EU do registru silničních vozidel

Název
Žádost o zápis silničního vozidla dovezeného z členského státu EU do registru silničních vozidel
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Zápis silničního vozidla dovezeného z členského státu EU do registru silničních vozidel.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, zemědělský a lesnický traktor a jejich přípojná vozidla a samojízdný pracovní stroj (dále jen vozidlo) provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která jej provozuje na území České republiky

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel dovezeného z členského státu EU se provede u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle trvalého bydliště (resp. místa podnikání), či sídla (v případě právnické osoby) provozovatele vozidla.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník vozidla. V případě, kdy má být v registru silničních vozidel zapsán odlišný vlastník a provozovatel vozidla, žádají společně vlastník vozidla a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel vozidla. Je-li žadatelem právnická osoba, jedná její statutární zástupce.
Pokud je vlastník nebo provozovatel vozidla zastupován na základě plné moci, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněné žádosti doplněné předepsanými doklady na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník, nebo na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti dle bodu 6, po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost vyřízena
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr vozidel
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněnou žádost, ke které žadatel (žadatelé) přiloží:

a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je
1. technický průkaz silničního vozidla,
2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,
4. osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel, u nichž neuplynuly od data první registrace vozidla příslušné lhůty k provedení pravidelné technické prohlídky,
c) protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,
d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5),
e) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
f) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu a
g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a)
h) platný doklad totožnosti, v případě jednání za právnickou osobu doklad, prokazující za tuto osobu jednat
ch) plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, jedná-li za žadatele zmocněnec.
Vzor plné moci zde: http://www.jesenik.org/odbory-meu/16-oddeleni-dopravne-spravnich-agend.html
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel lze získat na registru silničních vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník nebo stažením zde:

http://www.jesenik.org/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html

Vzhledem k tomu, že papírová podoba formuláře vychází z formátu papíru A3, doporučujeme využít tiskopisu v papírové podobě na registru silničních vozidel.
URL formuláře:/formulare/91-registr-silnicnich-vozidel-od-1-1-2015.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní a jiné poplatky jsou dány položkou 26a sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Platba v hotovosti na pokladně městského úřadu. K platbě je možné využít platební kartu. Platbu kartou je potřeba pokladně dopředu včas oznámit.

Zápis do registru vozidel, jde-li

- o motocykl do 50 cm3 Kč 300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorová tříkolka, popřípadě motorová čtyřkolka 500,- Kč
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

U vozidel kategorií M1 a N1, která neplní nejméně emisní úroveň EURO 3 (v budoucnu lze očekávat EURO 4) musí žadatelé počítat s úhradou poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatky jsou odstupňovány výší plnění emisní úrovně vozidla takto:
neplní EURO - 10 000,- Kč
neplní EURO 1 - 5 000,- Kč
neplní EURO 2 - 3 000,- Kč
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Registraci vozidla dovezeného z členského státu EU se vyřizuje ve lhůtách v souladu se správním řádem zpravidla do 30 dnů, u zvlášť složitých případů lze dle správního řádu lhůtu prodloužit až na 60 dnů.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, prokázání totožnosti žadatelů, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, ust. §§ 6,7, vyhláška MDS č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění
Jaké jsou související předpisy:- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (§37e)
- zákon č. 168/1999 o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou provozem vozidla v platném znění
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz poučení v rozhodnutí).
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Pokuta až do výše 50.000,- Kč v případě provozování vozidla, které podléhá zápisu do registru silničních vozidel a v tomto registru zapsáno není.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Můžete se obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463; Milan Podařil, tel.: 584 498 488; Bc. Jan Hutník, tel. 584 498 490
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

V uvedených právních předpisech na portále veřejné správy: https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel – viz samostatná životní situace
Za správnost návodu odpovídá:- vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:19.08.2016
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:07.06.2017