Místní poplatek ze psů

Název
Místní poplatek ze psů
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Místní poplatek ze psů
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Jeseníku (dále jen „poplatník“).
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Jeseník ( dále jen správce poplatku)
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede
a) Své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, počet držených psů, číslo čipu každého psa a skutečnosti zakládající vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá,
b) osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby ,
c) osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P ,
d) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu výše uvedených osob
e) osoba provozující útulek pro zvířata
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, odbor finanční, K.Čapka 1147/10, č.d.541
Šmerdová Zdeňka, tel.: 584498452, e-mail: zdenka.smerdova@mujes.cz
Úřední hodiny - pondělí a středa od 8:00 do 17:00, v ostatních dnech po předběžné dohodě od 8:00 do 14:00 hod.


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Průkaz totožnosti
Doklady zakládající nárok na osvobození od poplatku
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Formulář získáte na Městském úřadě Jeseník, odbor finanční, K.Čapka 1147/10, č.d.541
URL formuláře:Ohlášení k místnímu poplatku ze psů a Ohlášení o zániku poplatku za psa
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého jednotlivého psa, jehož držitel je přihlášen nebo má sídlo v městě Jeseník:
a) 300,- Kč v domech max. o 3 bytech, v rodinných domech nebo objektech pro rodinnou rekreaci
b) 1 500,- Kč v domech o více než 3 bytech
c) 500,- Kč na úřední adrese Masarykovo nám.167/1
d) 200,- Kč je-li držitelem psa osoba, která v kalendářním roce dovrší 65 a více let věku
e) 1.500,- Kč v ostatních případech

(2) Poplatek ze psů platí držitel psa správci poplatku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný jednorázově do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Obecně závazná vyhláška města Jeseníku č. 7/2023 o místním poplatku ze psů vydaná dne 14.12.2023
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění platné právní úpravy.
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění platné právní úpravy.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí správce poplatku je možno podat odvolání ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení, a to u správce poplatku, který rozhodnutí vydal.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:• Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na dvojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
• Pořádkovou pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dodatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek dle § 247, odst. 2.
• Pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a, odst 1 a), až 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Elektronickou poštou na adrese:

Zdeňka Šmerdová tel.:  584 498 452 zdenka.smerdova@mujes.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, Odbor finanční
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Šmerdová Zdeňka, odbor finanční
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.1.2024
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:21.12.2023