Dopravní stavby

Název
Dopravní stavby
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Dopravní stavby - stavby silnic II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Stavby silnic II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace lze realizovat, užívat, upravit či odstranit na základě povolení, příp. souhlasu speciálního stavebního úřadu, vydaného podle stavebního zákona v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Stavebník, příp. jeho zmocněnec
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Předložení žádosti/ohlášení ve smyslu stavebního zákona, včetně odpovídající projektové dokumentace
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti k speciálnímu stavebnímu úřadu
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Žádost a odpovídající projektovou dokumentaci
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org
URL formuláře:/cz/formulare/odbor-stavebniho-uradu-a-uzemniho-planovani-r2_3599/120-vyhlaska-503-2006-sb.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Výše správního poplatku se stanoví podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůty jsou stanovené stavebním zákonem.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Účastníci jsou uvedeni ve stavebním zákoně, dotčené orgány vyplývají ze zvláštních právních předpisů (dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví, ochrany bezpečnosti silničního provozu, požární ochrany, státní památkové péče a další)
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Žadatel je povinen dodržovat podmínky povolení, příp. souhlasu speciálního stavebního úřadu
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí lze podat odvolání; odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Hranice výše případných sankcí jsou stanoveny stavebním zákonem
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Liberda Josef, tel.: 584 498 420, Ing. Macenauerová Katarína, tel.: 584 498 495
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Macenauerová Katarína, referent ODSH
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:30.06.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:29.08.2018