Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Název
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou osvědčuje udělené řidičské oprávnění pro cizí státy mimo Evropskou unii. O vydání lze požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Mezinárodní řidičský průkaz se vyřizuje osobně podání žádosti na registru řidičů.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podat žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu pro danou zemi, kde bude žadatel řídit motorová vozidla a mít udělena řidičská oprávnění.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti na registru řidičů. Po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata a vyřízena.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- platný doklad totožnosti (občanský průkaz)
- 1 ks průkazové fotografie (pro každý požadovaný průkaz)
- platný řidičský průkaz
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formulářů žádostí se vyplňuje na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání mezinárodního řidičského průkazu se hradí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek se hradí v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje na počkání.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. §§ 109,110,111, vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podané prostřednictvím MěÚ Jeseník ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Kateřina Ivanová, tel. 584 498 463, Miluše Horká, tel. 584 498 484,p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Kateřina Ivanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:24.9.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:24.9.2018