Veřejný opatrovník

Název
Veřejný opatrovník
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Omezení svéprávnosti
K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka. Omezit svéprávnost lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření.
Veřejný opatrovník
Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení, kdy je soudem opatrovanci jmenován opatrovník. Není-li možné, jmenovat opatrovníkem příbuznou nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, je jmenován veřejný opatrovník.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud současně určí rozsah opatrovníkových práv a povinností.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Veřejným opatrovníkem je obec, kde má opatrovanec bydliště, anebo právnická osoba zřízenou touto obcí k plnění úkolů tohoto druhu.
Veřejným opatrovníkem se rozumí obec, kde má opatrovanec bydliště (jedná se o bydliště ve smyslu § 80 NOZ, nikoliv trvalé bydliště podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Osobní, telefonický nebo emailový kontakt
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Opatrovníka jmenuje a také odvolává soud. Jmenování veřejného opatrovníka podle jiného zákona není vázáno na jeho souhlas. Opatrovník jedná zpravidla společně s opatrovancem; jedná-li opatrovník samostatně, jedná v souladu s vůlí opatrovance. Nelze-li vůli opatrovance zjistit, rozhodne na návrh opatrovníka soud.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok B, dveře č. 435, Bc. Hana Havrilová, tel. 584 498 434 – veřejný opatrovník, sociální pracovník v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:OP je u osob omezených ve svéprávnosti pouze právo nikoli povinnost.
Veřejný opatrovník vždy jedná na základě pravomocného Rozsudku, Usnesení soudu, kde je jmenován opatrovníkem.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:dle pravomocného rozhodnutí soudu
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Rodinní příslušníci, zástupci úřadů a dalších organizací, poskytovatelé sociálních služeb, lékaři, aj.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:žádné
Můžete využít tuto elektronickou službu:

hana.havrilova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Všeobecný komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, čl. 12 – Rovnost před zákonem jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Všeobecný komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, čl. 12 – Rovnost před zákonem.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dotazy směřujte na kontaktního pracovníka: Bc. Hana Havrilová, tel. 584 498 434, e-mail: hana.havrilova@mujes.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mpsv.cz, www.kr-olomoucky.cz

Za správnost návodu odpovídá:Bc. Hana Havrilová, tel. 584 498 434 – veřejný opatrovník, sociální pracovník
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.04.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:27.09.2018