Registrační značka elektrického vozidla

Název
Registrační značka elektrického vozidla
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny "EL" následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen "registrační značka elektrického vozidla"), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík:
1) výlučně, nebo
2) v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem jeho vlastníka (dále jen „žadatel“).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Žadatel o přidělení registrační značky elektrického vozidla k silničnímu vozidlu může požádat, když:
•žádá o přidělení této značky k silničnímu vozidlu, u kterého je zapsán v registru silničních vozidel jako jeho vlastník nebo provozovatel nebo,
•spolu s žádostí o přidělení této značky k silničnímu vozidlu žádá i o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel (pokud toto vozidlo ještě není zapsáno v registru silničních vozidel).
Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.
Podrobnější informace k formě, struktuře a provedení registrační značky elektrického vozidla jsou uvedeny na druhé straně žádosti o přidělení registrační značky elektrického vozidla (viz bod 11 této životní situace).
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti žadatele o přidělení registrační značky elektrického vozidla na příslušném úřadě.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Kdy: dle úředních hodin Oddělení dopravně správních agend
S kým: Milan Podařil , Budova Karla Čapka, 5. Patro, tel.: 584 498 488
Bc. Jan Hutník, Budova Karla Čapka, 5. Patro, tel.: 584 498 490
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:K žádosti se přikládá:
a) doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce a plná moc),
b) souhlas vlastníka silničního vozidla, jestliže je žadatelem provozovatel silničního vozidla, který není jeho vlastníkem,
c) žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, pokud vozidlo není zapsáno v registru silničních vozidel, včetně dokladů, které se k této žádosti přikládají (viz životní situace „Zápis vozidla s českým TP do registru vozidel“ nebo „Zápis vozidla bez českého TP do registru vozidel“)
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla (postačuje vytisknout první dvě strany - prosím, oboustranně)
Plná moc - evidence vozidel
URL formuláře:Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek se neplatí.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Tabulky registrační značky elektrického vozidla budou vydány do 15 dnů ode dne podání žádosti o přidělení této značky.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Lze se odvolat u správního orgánu, který napadené nepravomocné rozhodnutí vydal (odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí).
V případě řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím lze podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení účastník řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Obnova řízení je možná pouze tehdy, pokud vyšly najevo nové důkazy nebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, případně pokud bylo změněno nebo zrušeno podkladové rozhodnutí.
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.4.2019
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:1.4.2019