Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Název
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:05
Pojmenování (název) životní situace:Zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence zemědělského podnikatele
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství, je povinna se zaevidovat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Zemědělský podnikatel podle zákona o zemědělství je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Zemědělské podnikání může provozovat fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Zemědělským podnikatelem se může stát osoba, která:

a) je plně svéprávná,

b) má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

c) pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah a

d) hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

Další podmínkou je, že soud nebo správní orgán žadateli neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby. Popřípadě, že tento zákaz nebyl uložen statutárnímu orgánu či členům statutárního orgánu nebo zástupci odštěpného závodu.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, Odbor obecní živnostenský úřad, Karla Čapka 1147/10, kancelář č. 508 (5. podlaží)
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.

Pro vyplnění formuláře je nutné znát údaje uvedené v § 2f odst. 3 nebo 4 zákona o zemědělství.

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

Formulář žádosti je k dispozici na Odboru obecní živnostenský úřad.

Formulář žádosti lze rovněž stáhnout ze stránek Ministerstva zemědělství.
URL formuláře:eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Zápis zemědělského podnikatele do evidence = 1000,- Kč.

Při osobní návštěvě je poplatek možno uhradit hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu.
Pokud je podání doručeno poštou nebo elektronicky, lze poplatek uhradit bankovním převodem na základě výzvy správního orgánu.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Zápis do evidence zemědělského podnikatele provede úřad do 30 dnů a podnikateli vydá osvědčení.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Nejsou.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Nejsou.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Související právní předpisy včetně tématických přehledů naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz).
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí živnostenského úřadu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; první dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Jeseník a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor majetkový, právní a správních činností.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,
b) uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 nebo 4.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5.

Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Musí se do evidence zemědělského podnikatele zaevidovat i drobný pěstitel či chovatel?

Odpověď:
Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele. (§ 2e odst. 2 zákona o zemědělství)
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Obraťte se na pracovníky registračního úseku živnostenského úřadu.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Portál farmáře na stránkách Ministerstva zemědělství.

Informace resortních organizací podřízených Ministerstvu zemědělství.

BusinessInfo.cz - oficiální portál pro podnikání a export.

Za správnost návodu odpovídá:Odbor obecní živnostenský úřad
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jan Zavadil, vedoucí odboru
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:16.01.2023
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:16.01.2023