Ohlášení škody, způsobené vybranými, zvláště chráněnými živočichy.

Název
Ohlášení škody, způsobené vybranými, zvláště chráněnými živočichy.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Ohlášení škody, způsobené vybranými, zvláště chráněnými živočichy.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o zajištění důkazních materiálů pro další řízení, které provádí Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve věci žádosti náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Vlastník věci, kterému vznikla škoda.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Co nejrychlejší ohlášení škody poškozeným, nejpozději však do 48 hodin od jejího zjištění zdejšímu orgánu ochrany přírody. Ohlášení může být písemné, telefonické či elektronickou poštou. Pro řádné posouzení výše škody by se měl poškozený do doby ohledání místa pokusit zajistit a uchovat co nejvíce důkazů.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Neprodleným ohlášením škody.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Ing. Doneeová, dveře č. 447
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Doklady se v tomto případě nevyžadují.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Nepodléhá poplatkům.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Neprodleně po provedení místního šetření se podklady předávají Krajskému úřadu Olomouckého kraje k dalšímu řízení.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:U zdejšího úřadu není vedeno správní řízení.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Nejsou.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ano.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 115/200 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 14/1992 Sb.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:U zdejšího úřadu není vedeno správní řízení.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník – odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Hana Doneeová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018