Sociální kurátor

Název
Sociální kurátor
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Identifikační číslo návodu:(bude doplněno následně)
Kód životní situace:(bude doplněno následně)
Pojmenování (název) životní situace:Sociální kurátor
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se zejména o situace, kdy osoba, s ohledem na neuspokojivé soc. zázemí a nedostatek finančních prostředků, nemůže úspěšně řešit svou situaci a je ohrožena sociálním vyloučením:

- Situace po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody

- Situace po ukončení léčby chorobných závislostí a propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti.

- Situace po propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech.

- Situace, kdy nejsou uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že dotyčná osoba je osobou bez přístřeší.

- Situace, kdy práva a zájmy osoby jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Cílová skupina:

-osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu,

- osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,

- osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:- osobní návštěva sociálního kurátora
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:- ústní nebo písemný požadavek, ochota spolupracovat na řešení svého problému
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v budově K.Čapka 10/1147 v Jeseníku, 4. poschodí, blok B, č.dveří 434, sociální kurátor Bc. Soňa Landauerová – tel. 584 498 455, email: sona.landauerova@mujes.cz v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- osobní doklad (OP, potvrzení o OP, cestovní pas), případně jiné dosažitelné doklady a osobní písemnosti
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:- žádné
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:- žádné
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:- zákonné lhůty dle správního řádu
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:- dle konkrétního problému – správní úřady, územní samosprávné celky, NNO,zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, Bězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR, apod.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:- zmocnění k vyjednávání v zájmu klienta, souhlas s použitím osobních a citlivých

údajů
Můžete využít tuto elektronickou službu:

- sona.landauerova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:- z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, z.č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění,
Jaké jsou související předpisy:- z.č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, z.č. 40/2009 Sb., trestní řád, v platném znění, z.č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, z.č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, v platném znění, z.č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, v platném znění, z.č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění, z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.....
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:nejsou uvedeny
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:nejsou uvedeny
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:nejsou uvedeny
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:- kontaktujte sociálního kurátora – tel. 584 498 455, e-mail: sona.landauerova@mujes.cz ,
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

www.mpsv.cz, www.kr-olomoucky.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:nejsou uvedeny
Za správnost návodu odpovídá:Bc. Soňa Landauerová, sociální kurátor, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Jana Křivánková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.01.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.09.2014