Prodej a evidence „Žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II“ a výdej „Receptů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II“

Název
Prodej a evidence „Žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II“ a výdej „Receptů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II“
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Prodej a evidence „Žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II“ a výdej „Receptů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II“
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:PLATÍ POUZE PRO LÉKAŘE s platnou registrací nestátního zdravotnického zařízení vydanou na základě Zák. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátním zdravotnickém zařízení v platném znění
nebo
VETERINÁRNÍ LÉKAŘE s platnou registrací soukromého veterinárního lékaře vydanou na základě Zák. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění, kteří poskytují zdravotní nebo veterinární péči.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Oprávněnou osobou je lékař nebo veterinární lékař, případně zařízení poskytující zdravotní a veterinární péči (fyzické i právnické osoby).
Lékaři musí splňovat podmínku platné registrace nestátního zdravotnického zařízení (platnost registrace nestátního zdravotnického zařízení bude ověřena na Krajském úřadu Olomouc, odbor zdravotnictví.
Veterinární lékaři musí splňovat podmínky platné registrace soukromého veterinárního lékaře, kterou vydala Státní veterinární správa.
Recepty a žádanky s modrým pruhem mohou odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) Zák. 167/98 Sb., o návykových látkách prostřednictvím svých pověřených zástupců (odpovědnou osobou může být ustanoven jedině zaměstnanec v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu nebo společník veřejné obchodní společnosti, komplementář komanditní společnosti, jednatel společnosti s ručením omezeným, člen představenstva akciové společnosti nebo družstva, člen správní rady obecně prospěšné společnosti nebo prokurista). Pověřená osoba musí předložit PLNOU MOC opatřenou podpisem lékaře poskytujícího zdravotní péči, veterinárního lékaře, který je oprávněn vykonávat veterinární, preventivní, diagnostickou a léčebnou činnost podnikatelským způsobem, nebo statutárního zástupce zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči nebo statutárním zástupcem veterinárního zařízení, které je oprávněno vykonávat veterinární, preventivní, diagnostickou a léčebnou činnost podnikatelským způsobem. U PLNÉ MOCI musí být dále uvedeno jméno a příjmení pověřeného zástupce, datum narození, trvale bytem, číslo OP a datum vystavení plné moci. Nutno uvádět kolik ks žádanek s modrým pruhem a kolik ks receptů s modrým pruhem je pověřená osoba oprávněna odebrat. Pověřený zástupce musí při odběru receptů a žádanek s modrým pruhem předložit občanský průkaz k ověření údajů.

Tiskopisy receptů a tiskopisy žádanek určených pro předepisování léčivých přípravků obsahujících omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II budou vydány oprávněné osobě nebo pověřené osobě po předložení objednávky na počet ks bloků Rp s modrým pruhem a žádanek s modrým pruhem, kterou vystaví lékař s platnou registrací nestátního zdravotnického zařízení vydanou na Zák. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátním zdravotnickém zařízení v platném znění nebo veterinární lékař s platnou registrací soukromého veterinárního lékaře vydanou na základě Zák. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění, kteří poskytují zdravotní nebo veterinární péči.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Platná registrace nestátního zdravotnického zařízení na základě Zák. 160/92 Sb., o zdravotní péči v nestátním zdravotnickém zařízení. U zdravotnických zařízení a veterinárních zařízení spadajících do působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva financí zajišťuje stanovené činnosti Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí. Platná registrace soukromého veterinárního lékaře vydaná na základě Zák. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Lékař nebo veterinární lékař poskytující zdravotní péči, statutární zástupce zdravotnického zařízení poskytující zdravotní nebo veterinární péči si žádanky a recepty s modrým pruhem může vyzvednou osobně nebo může jejich odběrem pověřit svého zástupce (osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) Zák. 167/98 Sb., o návykových látkách) na základě vystavené plné moci.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník, K. Čapka 1147/10, 4. patro, blok B, dveře č. 435, Bc. Hana Havrilová, tel. 584 498 434 – veřejný opatrovník, sociální pracovník v úřední hodiny odboru či dle domluvy
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platnou registraci NZZ, občanský průkaz k ověření totožnosti lékaře, razítko zdravotnického zařízení. Je-li pověřen k odběru pověřený zástupce - platnou plnou moc vystavenou provozovatelem zdravotnického zařízení nebo statutárním zástupcem zdravotnického zařízení, OP pověřeného zástupce.
Jedná-li se o veterinárního lékaře - platnou registraci soukromého veterinárního lékaře vydanou na základě rozhodnutí Státní veterinární správou o registraci soukromého veterinárního lékaře, kterým se vydává oprávnění vykonávat veterinární, preventivní, diagnostickou a léčebnou činnost podnikatelským způsobem, razítko veterinárního zařízení , OP k ověření totožnosti veterinárního lékaře. Je-li pověřen k odběru pověřený zástupce – platnou plnou moc vystavenou provozovatelem veterinární péče nebo statutárním zástupcem veterinárního zařízení, OP pověřeného zástupce.
Objednávku se specifikací počtu bloků receptů/žádanek s modrým pruhem.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Žádanky s modrým pruhem 1 blok žádanek 70,-Kč.
Recepty s modrým pruhem 1 blok receptů 33,-Kč.
Úhrada poplatků – po vystavení dokladu na úhradu za výdej receptů a žádanek s modrým pruhem na předpis omamných látek se poplatek uhradí v POKLADNĚ Městského úřadu Jeseník.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:V předem dohodnutém termínu.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem jsou osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b ) Zák. 167/98 Sb., o návykových látkách povinny odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. Osoby, které přestaly splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b ) Zák. 167/98 Sb., o návykových látkách, jsou povinny odevzdat prostřednictvím svých pověřených zástupců nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal.

Při úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

hana.havrilova@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon 167/98 Sb., o návykových látkách v platném znění
Jaké jsou související předpisy:Vyhláška MZ č. 54/2008 Sb.,o způsobu předepisování léčivých přípravků,údajích na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, v platném znění, zák.č. 160/92 Sb., o zdravotní péči v nestátním zdravotnickém zařízení, vyhláška č.123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, zák. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Bc. Hana Havrilová, tel. 584 498 434 – veřejný opatrovník, sociální pracovník
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní veterinární správa.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Mgr. Jiří Kovalčík, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.4.2017
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:9.3.2020