Žádost o posečkání platby pokuty

Název
Žádost o posečkání platby pokuty
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o posečkání platby pokuty
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele.
- Fyzicky do podatelny Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka 10/1147, Jeseník.
- Písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, K. Čapka 10/1147, Jeseník.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Písemný návrh adresovaný na odbor dopravy je zaevidován a po kontrole jeho úplnosti a projednání je vydáno rozhodnutí, které je buď žadateli zasláno poštou nebo je možno dohodnout osobní převzetí.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občanský průkaz.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře návrhu lze získat v kanceláři na Městském úřadě Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství, kancelář č. 538 a na internetové adrese.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek ve výši 400,- Kč , platí se před provedením správního úkonu buď v hotovosti na pokladně Městského úřadu Jeseník,poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí je přípustné odvolání.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Lenka Wrožynová , referent odboru dopravy a silničního hospodářství
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:06.04.2012
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:06.04.2012
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Žadatel může o posečkání platby pokuty požádat z důležitých důvodů, které je nezbytné v žádosti uvést. V případě dotazu k této životní situaci nás telefonicky kontaktujte, tel. 584 498 436.