Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Název
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem.
Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu.
Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Na úřadě předložte:
- žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,
- dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
- výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
- živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající).
K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky.
Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org.
URL formuláře:/cz/formulare/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi-r10_3599/40-pripojeni-sousedni-nemovitosti-ci-pozemni-komunikace-k-jine-pozemni-komunikaci-zrizeni-x-uprava-x-zruseni.html
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč.
Správní poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo hotově.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně; jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Účastníkem řízení o povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou stanoveny.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí lze podat odvolání.
Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.
Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Dotaz: Kdo smí projektovat připojení (tech. dokumentaci) PK na silnici a MK?
Odpověď: Projektovat připojení k rodinným domům a drobným stavbám smí projektovat projektant v oboru pozemních staveb, v ostatních případech projektant v oboru dopravních staveb.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Liberda Josef, tel.: 584 498 420, Bc. Jiří Toman, tel.: 584 498 402
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Pro vybudování připojení, jeho úpravu nebo zrušení je třeba získat buď stavební povolení od obecného stavebního úřadu nebo v případě menšího rozsahu prací tyto ohlásit.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018