Oznámení o zahájení provozování taxislužby na území obce nebo změně taxislužby.

Název
Oznámení o zahájení provozování taxislužby na území obce nebo změně taxislužby.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Oznámení o zahájení provozování taxislužby na území obce nebo změně taxislužby.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Oznámení o zahájení provozování taxislužby na území obce nebo změně taxislužby.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání vyplněného oznámení s přílohami.

Fyzicky na Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník

Písemně na adresu: Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Oznámení adresované odboru dopravy je zaevidováno a po kontrole jeho úplnosti a projednání jsou vystaveny nebo odebrány příslušné doklady, kterými jsou průkaz způsobilosti řidiče taxislužby a doklad o přidělení evidenčního čísla vozidlu taxislužby.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vyplněné oznámení s přílohami. Platný doklad totožnosti žadatele. Při zastupování žadatele písemnou plnou moc, resp. pověření, u právnické osoby je-li žadatelem i výpis z obchodního rejstříku (ověřený). Žadatel musí předložit koncesi pro Silniční motorová doprava – osobní, provozována vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Dle § 53 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na Městském úřadu Jeseník, odboru dopravy a sil. hospodářství nebo na internetové adrese www.jesenik.org.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek se dle platného zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nevybírá.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Lhůta pro oznámení změny i vyřízení je 7 dní dle zák. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (§21).
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů oznámení.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě v platném znění
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Odvolání ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje cestou odboru dopravy a sil. hospodářství MěÚ Jeseník, odvolání je nutné podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:pokuta až do výše 350.000,- Kč
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Ing. Liberda Josef, tel.: 584 498 420, Bc. Jiří Toman, tel.: 584 498 402
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a sil. hospodářství
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Jiří Toman
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:10.10.2018
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:10.10.2018