Povinnosti vlastníků vozidel, vyřazených z provozu - zákonné termíny se blíží

Městský úřad Jeseník upozorňuje vlastníky vozidel, že se nezadržitelně blíží další důležité termíny, vyplývající z novely zákona, upravujícího registraci vozidel. Podle zmíněné novely se začalo postupovat (nabyla účinnosti) dne 1.1. 2015 a v aktuálním a nadcházejícím období je nezbytné  ze strany vlastníků vozidel provést následující:

  1. U vozidel, která byla vyřazena z provozu (dříve „dočasně vyřazena z registru silničních vozidel“, slangově - uvedena do stavu „depozitu“) do dne 30.6. 2013, je nezbytné nejpozději do 31.12. 2015 učinit registru silničních vozidel oznámení adresy umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití. Nestane-li se tak do uvedeného data, tato vozidla uplynutím stejného dne ze zákona zaniknou, ztratí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a nebude je možné dále na pozemních komunikacích provozovat. Vzhledem k tomu, že se vesměs jedná o vozidla dřívějšího data výroby, jedná se o okamžik nevratný !!!
  2. U vozidel, která byla vyřazena z provozu v období od 1.7. 2013 do 31.12. 2014, nastupuje povinnost jejich vlastníků učinit registru silničních vozidel oznámení adresy umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití bez zbytečného odkladu po datu 31.12. 2015. Oznámení v tomto případě nelze učinit před datem 31.12. 2015 !!! Tato skupina vozidel uplynutím data 31.12. 2015 nezanikne a neztratí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Vlastník vozidla, který nesplní tuto svou povinnost, se však dopustí přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč. Vzhledem k množství vozidel, vyřazených z provozu v tomto období, bude Městský úřad Jeseník akceptovat pro splnění povinnosti ve lhůtě „bez zbytečného odkladu“ u této skupiny vozidel dobu do 29.2. 2016. Lze důvodně předpokládat, že v této době bude možné předmětná oznámení reálně přijmout a vyřídit.

V případě vozidel, vyřazených z provozu po datu 31.12. 2014, nastupuje povinnost jejich vlastníků učinit registru silničních vozidel oznámení adresy umístění vyřazeného vozidla a účelu jeho využití bez zbytečného odkladu po uplynutí 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne vyřazení vozidla z provozu. Za nesplnění této povinnosti hrozí vlastníkovi vozidla stejná sankce, jako je uvedeno v bodě 2. V tomto případě již bude pro nesplnění povinnosti ve lhůtě „bez zbytečného odkladu“ správním orgánem uvažována Nejvyšším správním soudem judikovaná lhůta v řádu dnů, maximálně týdnů po uplynutí 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ode dne vyřazení vozidla z provozu, s ohledem na okolnosti konkrétního případu.