Tajemník

Tajemník

Tajemník městského úřadu Jeseník. 
Odbor tajemníka

Odbor tajemníka

Útvar tajemníka zajišťuje zejména: Zajišťuje agendu kolektivní smlouvy (je-li sjednána) a pracovního řádu. Spravuje sociální fond města včetně evidence osobních kont a zajišťuje jeho používání dle stanovených pravidel. Vede agendu spojenou se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců v MěÚ, včetně kontaktu se školícími agenturami. Vede agendu komplexního vzdělávání zamě ... (více)
Odbor finanční

Odbor finanční

Odbor zajišťuje v samostatné působnosti města tyto činnosti: Zpracování návrhu ročního rozpočtu města, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města, provádění změn rozpočtu města. Zpracování a aktualizaci rozpočtového výhledu, jeho zveřejnění, projednání v orgánech města. Vypracování závěrečného účtu města, jeho zveřejnění, projednání v o ... (více)
Odbor školství, kultury a sportu

Odbor školství, kultury a sportu

Školství Vykonává státní správu a samosprávu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Provádí návrh rozpisu rozpočtu přímých neinvestičních výdajů na kalendářní rok za mateřské školy, základní školy a školská zařízení a předkládá tento návrh Krajskému úřad ... (více)
Oddělení investic

Oddělení investic

V samostatné působnosti tuto činnost: Veškerou agendu v oblasti investic u nemovitostí ve vlastnictví města a jejich velkých oprav, tj. oprav nemovitých věcí s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč/akci bez DPH, včetně technického dozoru investora vyjma náročných investičních akcí, kde může technický dozor investora zajistit smluvně, vyjma krizových situací (ž ... (více)
Oddělení majetku

Oddělení majetku

Oddělení majetku v samostatné působnosti, při správě majetku města: zabezpečuje přímo nebo smluvně, s péčí řádného hospodáře, správu, evidenci a kontrolu  věci movitých a nemovitostí ve vlastnictví města (dále jen „majetek města"), vyjma nemovitého majetku svěřeného Organizačním řádem a v jeho rámci vydaným vnitřním předpisem jinému útvaru (např. odboru vnitřních v ... (více)
Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu

Zajišťuje zejména: Komplexní agendu strategického rozvoje města – vypracování a aktualizace Strategického plánu rozvoje a navazujícího Akčního plánu, případně dalších rozvojových dokumentů města. Zpracování databáze projektových záměrů města. Vyhledávání a evidenci nabídek či možnosti dotací, podpůrných programů, fondů evropské unie apod., pos ... (více)
Oddělení vnitřní správy

Oddělení vnitřní správy

Organizační a technické zajištění voleb a referend. Úkoly spojené s pořádáním veřejných sbírek. Uskladnění nalezených věcí a s tím související následnou agendu. Zabezpečuje pohřeb osob, u nichž do 96 hodin od oznámení úmrtí žádná osoba pohřeb nesjedná. Vedení evidence válečných hrobů a plnění úkolů s tím spojených. Plnění úkolů v obla ... (více)
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor zajišťuje výkon státní správy ve věcech silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve věcech místních komunikací zajišťuje výkon státní správy i jako obecní úřad. Dále vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způ ... (více)
Oddělení přestupků

Oddělení přestupků

zajišťuje veškerou činnost agendy ve věcech přestupkového řízení dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projednává přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přes ... (více)
Oddělení správních činností

Oddělení správních činností

Odbor správní se člení na: Agendu matriky a státního občanství Agendu občanských průkazů a cestovních dokladů Agendu evidence obyvatel Agendu Czech Point a ověřování listin a podpisů Dále odbor správní zabezpečuje agendu práva shromažďovacího zejména při plnění oznamovací povinnosti o shromáždění, zákazu shromáždění nebo ukončení, resp. r ... (více)
Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor obecní živnostenský úřad

Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména vyřizuje podání v následujících věcech: Vznik živnostenského oprávnění ohlášení živnosti volné, řemeslné či vázané, žádost o koncesi. Provozovny oznámení o zahájení nebo o ukončení provozování živnosti v provozov ... (více)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepřízn ... (více)
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Přijímá opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. Podává návrhy soudu na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen či narušen. Podává návrhy na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy. Vykonává funkci opa ... (více)
Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Odbor stavebního úřadu a územního plánování vykonává zejména v přenesené působnosti II a III tyto činnosti: v rámci přenesené působnosti III vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v rámci přenesené působnosti III vykonává státní správu na úseku památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péč ... (více)
Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Vykonává kompetence obce,pověřené obce a obce s rozšířenou působností formou správních činností zejména podle následujících zákonů. číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích číslo 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny číslo 115/2000 Sb., o poskytování náhrad š ... (více)
DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů

DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Jeseník zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Město Jeseník je správcem (v některých případech i ... (více)
Městská policie

Městská policie

Městská policie Jeseník byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Jeseník v roce 1992. Zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k bezpečnosti občanů a návštěvníků našeho města a plní další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Městskou policii řídí starosta. K plnění některých úkolů při řízení policie je pověřen určený strážník, tedy ředitel ... (více)