Linka bezpečí

Linka bezpečí, dostupná na jednotném evropském čísle 116 111, je služba telefonické krizové pomoci pro děti a mládež, která pomáhá zvládnout akutní či dlouhodobou krizi, obtížné životní situace, které ohrožují jejich zdraví a zdárný vývoj (násilí, šikana, závislosti, atd.) a dále situace, které prožívají tíživě včetně každodenních problémů, se kterými si neví rady.

Linka bezpečí je největší a nejstarší dětskou linkou důvěry v ČR a je unikátní v rozsahu poskytovaných služeb. Děti se mohou dovolat na Linku bezpečí bezplatně, anonymně a zdarma z celé ČR, a to z pevných i mobilních sítí nepřetržitě 24 hodin.

Základním cílem telefonní krizové intervence Linky bezpečí je stabilizace psychického stavu klienta, stanovení plánu malých kroků tak, aby volající zažil úlevu a nalezl možnosti řešení svého problému, popřípadě nasměrování klienta na dostupnou pomoc v jeho nejbližším sociálním prostředí a v případě potřeby na zařízení následné péče (tzv. intervence).

Linka bezpečí umožní klientovi, díky anonymitě a celkové nízkoprahovosti, aby mohl svou nepříznivou situaci řešit již v období, kdy není její závažnost tak rozvinutá a tím jsou omezeny možné negativní psychosociální důsledky.  Včasnou intervencí lze řešit situaci již v ranějších stádiích rozvoje a díky tomu nedochází k dalšímu zatěžování psychosociálních služeb.

Linka bezpečí dále poskytuje online služby (e-mailová poradna - pomoc@linkabezpeci.cz, chat - chat.linkabezpeci.cz) a stále se snaží zůstávat co nejdostupnější pro své klienty. Dlouhodobým cílem je udržení plného chodu a neustálé zkvalitňování tohoto v tuzemsku ojedinělého projektu psychosociálních služeb.

Služby Linky bezpečí jsou určeny dětem a dospívajícím v krizi nebo obtížné životní situaci.  Na Linku bezpečí se mohou obracet děti do 18 let věku (studující do 26 let). Z hlediska věku jsou dlouhodobě nejpočetnější volající skupinou 12-17tiletí dospívající klienti. Z hlediska pohlaví ve statistice převládají dívky (71%) nad chlapci (27%).

Nejčastějšími tématy, se kterými se děti obracely na Linku bezpečí v loňském roce, byly rodinné vztahy (22%), problémy s láskou, partnerství (20%), vrstevnické vztahy (13%), osobnostní a zdravotní problémy (10%), školní problémy (7%), Podíl telefonátů týkajících se tématiky týraného a zneužívaného dítěte činil v roce 2008  8% z celkového počtu tematických hovorů, témata šikany a rasových problémů se objevily u 4% tématických hovorů a 2 % volajících řešily téma závislosti.