Finanční podpora pro rodiny s trvalým pobytem v Jeseníku, které osobně pečují o těžce zdravotně postižené nezletilé i zletilé dítě, vlastní i dítě v náhradní rodinné péči

Usnesením č. 1049 schválilo 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseníku s účinností od 1.1.2010 finanční podporu pro rodiny s trvalým pobytem v Jeseníku, které osobně pečují o těžce zdravotně postižené nezletilé i zletilé dítě, vlastní i dítě v náhradní rodinné péči, a to ve výši 10.000,- Kč na 1 dítě při dovršení jeho věku 10,20,30,40 a 50 let. Následně byla schválena pravidla pro poskytování této podpory.

1.      Příjemcem finanční podpory jsou:

  • zákonní zástupci dítěte nebo
  • osoby, jímž bylo dítě svěřeno do náhradní rodinné péče nebo
  • opatrovníci ustanovení soudem nebo
  • rodiče po dovršení plnoletosti dítěte nebo
  • pěstouni po dovršení plnoletosti dítěte (dále jen příjemce)

2.      Podmínkou pro obdržení finanční podpory je osobní péče ve společné domácnosti, a to o těžce zdravotně postižené nezletilé či zletilé dítě (dále „pečovaná osoba"), se stanoveným stupněm závislosti  III. Nebo  IV.

3.      Finanční podporu obdrží příjemci společně a nerozdílně.

4.      Zákonným zástupcem se rozumí:

  • matka a otec dítěte, narodí-li se dítě do manželství nebo
  • pouze matka dítěte, není-li jeho otec znám, nebo
  • matka a otec dítěte, narodí-li se dítě mimo manželství a otec je spolehlivě zjištěn.

5.      Příjemce obdrží finanční podporu ve výši 10.000 Kč na jednu pečovanou osobu, a to vždy při dovršení jejího věku 10, 20, 30, 40 a 50 let.

6.      Pečovaná osoba musí mít trvalý pobyt v Jeseníku.

7.      Příjemce musí mít trvalý pobyt v Jeseníku.

8.      Příjemce nesmí mít vůči Městu Jeseník nebo jím zřízeným nebo založeným organizacím žádné dluhy.

9.      Příjemce vyplní před poskytnutím finanční podpory na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Formulář, kde  sdělí číslo bankovního účtu, na který mu budou peníze převedeny. V případě, že ani jeden ze zákonných zástupců nemá zřízen bankovní účet uvede v kolonce určené pro číslo účtu poznámku „výběr v hotovosti" a bude mu předáno Poučení, které musí předložit na pokladně městského úřadu, jinak mu nebude finanční podpora v hotovosti vyplacena.

10.     Symbolický šek na finanční podporu bude příjemci slavnostně předáván na konferenci „Na jedné lodi" voleným zástupcem města.

11.     Na finanční podporu není právní nárok.
Pravidla pro výplatu:

Veřejné předávání
Předání symbolického šeku probíhá na konferenci Na jedné lodi vždy dvakrát ročně. Pozvánky na slavnostní předání rozesílá odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Příjemce, který se nezúčastnil předávání na konferenci a splnil podmínky pro poskytování finanční podpory obdrží symbolický šek poštou.

Bezhotovostní výplata finanční podpory
Podmínkou pro vyplacení finanční podpory je vyplnění Formuláře pro výplatu na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Finanční podpora je vyplácena nejdříve první úřední den po veřejném předání symbolického šeku, a to převodem na bankovní účet příjemce.

Hotovostní výplata finanční podpory
Finanční podpora je vyplácena nejdříve první úřední den po veřejném předání symbolického šeku, a to na pokladně Města Jeseník. Příjemce je povinen na pokladně předložit občanský průkaz, symbolický šek na finanční podporu a platební poukaz vystavený odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Ověření bezdlužnosti
Příjemce si může ověřit, zda nemá vůči Městu Jeseník žádné dluhy na oddělení starosty MěÚ Jeseník v budově na ul. Masarykov náměstí 1/167 - Radnice, 1. patro. Případné dluhy vůči Městu Jeseník může příjemce uhradit nejpozději 5 dní před termínem konání konference.