Registr řidičů

REGISTR ŘIDIČŮ

Právní rámec činnosti registru řidičů

-        zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů v platném znění

-        vyhl. MDaS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů v platném znění

Důležité informace držitelům řidičských oprávnění

Kdy je řidičský průkaz  (dále jen ŘP) neplatný:

-        uplynula-li doba jeho platnosti
-        údaje o řidičském oprávnění v něm uvedené neodpovídají skutečnosti
-        jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy
-        je poškozen tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné

Zákonem daná omezení platnosti řidičských průkazů:

a) ŘP, vydané do 30.6. 1964   p o z b y l y   !!!   platnosti dne 31.12. 2002 !!!
b) řidičské průkazy, vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 p o z b y l y   !!! platnosti dne 31.12. 2007
c) řidičské průkazy, vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12. 2010
d) řidičské průkazy, vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.12. 2013

Co je řidičské oprávnění

-        oprávnění k řízení určité skupiny motorových vozidel, zapsané v řidičském průkazu po absolvování výuky a výcviky v autoškole a následném úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Co je řidičský průkaz

-       doklad (též veřejná listina), vydaný obecním (městským) úřadem s rozšířenou působností, ve kterém jsou zapsány osobní údaje držitele řidičských oprávnění a skupiny řidičských oprávnění, které jejich držitel získal; do ŘP se též zapisují záznamy o omezení řidičských oprávnění a jiné záznamy


Kdo je povinen se podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám před zahájením výkonu níže uvedené činnosti, pak  každé 2 roky do dovršení 50 let věku a každý 1 rok po dovršení 50 let věku

a)     řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Vězeňská služba ČR ...)

b)    řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce, sjednaným v pracovní smlouvě

c)     řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění

d)    držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin  C1, C1+E, D1, D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

e)     držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů v úplném znění

Kdy jsou povinni se podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám všichni ostatní řidiči 

-        nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé 2 roky

Co je osvědčení profesní způsobilosti řidiče

-        doklad, který vydává příslušný obecní (městský) úřad s rozšířenou působností řidičům, kteří v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů v úplném znění absolvovali zdokonalovací školení k zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a úspěšně složí přezkoušení odborné způsobilosti 

Kdo je povinen podrobit se zdokonalování odborné způsobilosti řidičů s přezkoušením a požádat o vydání osvědčení profesní způsobilosti řidiče 

a)     osoba, která řídí motorové vozidlo, vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy (viz výše)

b)    osoba, která řídí vozidlo taxislužby

c)     osoba, která řídí nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu (mimo takové soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor), pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7.500 kg

d)    osoba, která řídí vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče

Povinnost školení a přezkoušení se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu !!!

V jakých lhůtách je povinná osoba povinna zúčastnit se zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 
-        školení v rozsahu 16 hodin 1 x ročně a přezkoušení 1 x za 3 roky