Harmonizované kódy v řidičských průkazech

Informace držitelům řidičských průkazů

Na základě množících se dotazů odbor dopravy a silničního hospodářství podává následující sdělení k zápisům, pořízeným v položce „12" řidičského průkazu vzoru ES (dále jen ŘP), vydávaného ode dne 1.5. 2004 (plastová kartička).

     Číselné údaje, udávané v této položce řidičského průkazu, jsou kódovým označením některých omezení,která se dotýkají  držitele řidičského průkazu (držitele řidičských oprávnění). Právní úprava se o tomto kódovém označení zmiňuje jako o „harmonizovaných kódech" a „národních".  Bližší vysvětlení těchto kódů nabízí vyhl. č. 31/2001 Sb.,o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění v ustanovení §§ 11 a 11a. Úplný výčet kódů je pak uveden v příloze č. 5 citované vyhlášky. Mezi nejčastější kódy, se kterými se držitel může ve svém řidičském průkazu setkat, patří např.: 

  • 01.01 - držitel řidičského oprávnění smí řídit motorová vozidla příslušné skupiny pouze sdioptrickými brýlemi 
  • 01.02 - držitel řidičského oprávnění smí řídit motorová vozidla příslušné skupiny pouze skontaktními čočkami 

01.06 - držitel řidičského oprávnění smí řídit motorová vozidla příslušné skupiny pouze s dioptrickými brýlemi nebo kontaktními čočkami