Vydání servisní paměťové karty pro servisní zásahy do digitálního tachografu

Název
Vydání servisní paměťové karty pro servisní zásahy do digitálního tachografu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vydání servisní paměťové karty pro servisní zásahy do digitálního tachografu
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Vydání servisní paměťové karty
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O servisní kartu jsou oprávněni žádat pouze oprávnění pracovníci servisních dílen, autorizovaných Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními Digitálního tachografu, kteří jsou evidováni Ministerstvem dopravy
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání žádosti, doplněné doklady, osvědčujícími totožnost žadatele a splnění podmínek pro vydání paměťové karty vozidla.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o vydání servisní paměťové karty , po kontrole správnosti vyplnění žádosti a úplnosti doložených dokladů bude žádost přijata.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník
S kým: oddělení dopravně správních agend, registr řidičů
Kdy: v úřední hodiny oddělení
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:a) podnikající fyzická osoba


Žádost o vydání karty se podává na ORP osobně.Karta se vystavuje pro konkrétního oprávněného pracovníka autorizované servisní dílny (dle obchodního názvu). Nese tedy jak název servisní dílny (obchodní název), tak i jméno fyzické osoby, která bude oprávněna tuto kartu používat při práci se systémem Digitální tachograf, a které bude pro tuto činnost přiděleno PIN. Jedná se tedy personalizovanou kartu.Žádost musí být podána vždy fyzickou osobou na jejíž jméno se karta vydává (žadatel). Žadatel musí být vždy osobně podepsán v rámečku na formuláři žádosti.V případě doručení žádosti jinou osobou než žadatelem musí být podpis oprávněného žadatele na žádosti úředně ověřen. Doručující osoba musí být v takovém případě vybavena plnou mocí za žadatele, včetně předložení požadovaných dokladů.

Nutnost úředního ověření podpisu žadatele vyplývá z požadavku nařízení 3821/1985 Sb. v platném znění, na zajištění, aby servisní karta nemohla být vydána neoprávněné osobě.Při podání žádosti je nutno předložit:· platný OP žadatele, popř. osoby doručující žádost,

· plná moc k úkonu podání žádosti včetně předložení požadovaných dokladů

· živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým je prokázáno oprávnění fyzické osoby k podnikání. Dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie.

· úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele –jako „zplnomocnění servisu pro držitele karty“.

· předložení originálu nebo ověřené kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ vydávané ČMI (Český metrologický institut) - vzory těchto dokumentů (viz. kap. č.3.4. a 3.5.). Platné znamená, že datum platnosti těchto dokumentů bude pozdější než datum podání žádosti.

b) právnická osoba


Žádost o vydání karty se podává osobněKarta se vystavuje pro konkrétního oprávněného pracovníka autorizované servisní dílny (dle obchodního názvu). Nese tedy jak název servisní dílny – právnické osoby (obchodní firma), tak i jméno fyzické osoby, která bude oprávněna tuto kartu používat při práci se systémem Digitální tachograf, a které bude pro tuto činnost přiděleno PIN. Jedná se tedy personalizovanou kartu.Žádost musí být podána vždy fyzickou osobou na jejíž jméno se karta vydává (žadatel). Žadatel musí být vždy osobně podepsán v rámečku na formuláři žádosti.V případě doručení žádosti jinou osobou než žadatelem musí být podpis oprávněného žadatele na žádosti úředně ověřen. Doručující osoba musí být v takovém případě vybavena plnou mocí k úkonu podání žádosti za žadatele, včetně předložení požadovaných dokladů.Nutnost úředního ověření podpisu žadatele vyplývá z požadavku nařízení 3821/1985 Sb. v platném znění, na zajištění, aby servisní karta nemohla být vydána neoprávněné osobě.Při podání žádosti je nutno předložit:

· platný OP žadatele, popř. osoby doručující žádost,

· plná moc k úkonu podání žádosti včetně předložení požadovaných dokladů

· výpis z obchodního rejstříku, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým je prokázáno oprávnění právnické osoby k podnikání. Dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie.

· úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) – právnické osoby pro žadatele – tento dokument se považuje za dokument uvedený v formuláři FDTS (viz. kap. 3.3.) jako „zplnomocnění servisu pro držitele karty“.

· předložení originálu nebo ověřené kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ vydávané ČMI (Český metrologický institut) - vzory těchto dokumentů (viz. kap. č.3.4. a 3.5.). Platné znamená, že datum platnosti těchto dokumentů bude pozdější než datum podání žádosti.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formulářů žádostí lze získat na registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jeseník nebo též na elektronické adrese http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Digitalni-tachograf/
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání servisní paměťové karty se hradí správní poplatek ve výši 700,- Kč. Správní poplatek se hradí hotově v pokladně MěÚ Jeseník, která se nachází v bezprostřední blízkosti registru řidičů.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádost se vyřizuje do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti s níže uvedenou odchylkou
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Úhrada správního poplatku dle bodu 12, případná součinnost v případě potřeby upřesnění podkladů žádosti.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, ust. § 110a,
Jaké jsou související předpisy:zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání paměťové karty
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Otázka: U kterého úřadu žádá žadatel o vydání servisní paměťové karty ?Odpověď: V případě podnikající fyzické osoby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného dle místa podnikání, u právnické osoby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného dle místa jejího sídla nebo místa sídla její organizační složky; u zahraniční právnické osoby je místní příslušnost správního orgánu určena sídlem její organizační složky zřízené v České republice; po zrušení organizační složky je místní příslušnost určena posledním sídlem této organizační složky na území České republiky.Otázka: Jakým způsobem lze požádat o obnovení karty z důvodu ukončení její platnosti?Odpověď: Postup je totožný, novou paměťovou kartu žadatel přebírá oproti vrácení karty původníOtázka: Jakým způsobem žadatel žádá o vydání servisní paměťové karty bez změny v evidovaných údajích a se stejnou dobou platnosti karty jako na původní servisní paměťové kartě (ztráta, odcizení, zničení a nefunkčnost karty) ?Odpověď: postup je totožný, lhůta pro vydání paměťové karty je v těchto případech zkrácena na 5 pracovních dnůOtázka: Jakým způsobem žadatel žádá o vydání karty při změně v evidovaných údajích (např. změna názvu společnosti….) ?Odpověď: Postup je totožný jako při vydání nové servisní paměťové karty.Otázka: Jak je omezena platnost servisní paměťové karty ?Odpověď: Karta vozidla platí 1 rok ode dne jejího vydání.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Dále se můžete obrátit na: Bc. Roman Chlapek, tel. 584 498 463, p. Miluše Horká, tel. 584 498 484, p. Ludmila Jelenová, tel. 584 498 489
Za správnost návodu odpovídá:vedoucí oddělení dopravně správních agend odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Bc. Roman Chlapek
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:1.7. 2007