CZECH POINT – Konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby

Název
CZECH POINT – Konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Konverze dokumentu z elektronické do listinné podoby (převedení dokumentu z elektronické do listinné podoby).
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Kontaktní místo Czech POINT – Městský úřad Jeseník, správní odbor, Květoslava Pišková, tel. 584 498 481.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O konverzi může požádat kterýkoliv občan, neprokazuje se jeho totožnost.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo Czech POINT. Elektronický dokument (vstup), který chce převést do listinné podoby (výstup), může dodat prostřednictvím internetové Úschovny – http://www.czechpoint.cz/uschovna. Při využití úschovny dokumentů obdrží občan potvrzení s jedinečným identifikátorem ve formě 2D čarového kódu, s nímž se dostaví na pracoviště Czech POINTu, může také přinést soubor s dokumentem na CD/DVD nebo USB Flash disku.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva občana na úřadě, ústní podání, předložení potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny nebo dokument přinesený na nosiči CD/DVD či USB Flash disku.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 1147/10, 3. NP., blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Vytištěné potvrzení o vložení elektronické podoby dokumentu do internetové Úschovny nebo elektronickou podobu dokumentu, který chce občan konvertovat.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
URL formuláře:www.czechpoint.cz/uschovna
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek činí 30,- Kč každou stránku. Minimální formát výstupu z konverze je A4. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek bude konverze provedena na počkání po zaplacení správního poplatku.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Czech POINT

Úschovna

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková, tel: 584 498 481,kancelář 320, budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Konverze se neprovede: 1. je-li dokument v jiné podobě než v podobě datové zprávy, 2. nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil, 3. jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam, 4. není-li dokument obsažený v datové zprávě (formát ZFO) ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší nebo PDF/A