CZECH POINT – Žádost o zřízení datové schránky

Název
CZECH POINT – Žádost o zřízení datové schránky
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o zřízení datové schránky
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O zřízení datové schránky může požádat kterýkoliv občan (fyzická osoba), který se prokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), příp. právnická osoba, které nebyla zřízena datová schránka ze zákona.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Datovou schránku zřídí ministerstvo vnitra ČR (dále jen mimisterstvo) bezplatně na žádost fyzické nebo právnické osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost se podává osobně (popř. zmocněncem) na kontaktním místě Czech POINT, kde dojde k vyplnění formuláře žádosti o zřízení datové schránky. Vyplněná žádost je elektronicky odeslána na ministerstvo, následně je vytištěno potvrzení o přijetí žádosti ministerstvem, které je předáno žadateli, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace pro vstup do nově zřízené datové schránky.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva občana na úřadě (kontaktním místě Czech POINTu), ústní podání, předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), v případě zastoupení úředně ověřená plná moc.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 1147/10, 3. NP., blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). V případě zastoupení úředně ověřená plná moc.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:V případě žádosti o zřízení datové schránky prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT nejsou předepsané formuláře stanoveny, žádost se vyplňuje přímo na kontaktním místě Czech POINT.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, služba je poskytována zdarma.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek bude žádost sepsána a odeslána na ministerstvo neprodleně, datová schránka je zřízena do 3 pracovních dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Portál datových schránek

Provozní řád datových Schránek

Ministerstvo vnitra - Co jsou datové schránky?

Czech POINT, Datové schránky

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková, tel: 584 498 481, kancelář 320, budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.