CZECH POINT – Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

Název
CZECH POINT – Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Žádost o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:V případě, že vlastník datové schránky či jiná osoba oprávněná k přístupu do datové schránky, zapomene či ztratí přístupové údaje do datové schránky, příp. bude schránka zablokována z důvodu špatně zadaných přístupových údajů, je možné požádat na kontaktním místě Czech POINTu o zneplatnění stávajících přístupových údajů a vydání nových. Je třeba prokázat totožnost žadatele platným dokladem totožnosti, zda je on onou oprávněnou osobou, příp. je zapotřebí plná moc k danému úkonu s úředně ověřeným podpisem.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O zneplatnění přístupových datové schránky může požádat vlastník datové schránky, příp. další pověřená osoba, kteří se prokáží platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Ministerstvo vnitra ČR (dále jen mimisterstvo)na žádost osoby zneplatní přístupové údaje do datové schránky a vydá nové, a to neprodleně. Žádost se podává osobně (popř. zmocněncem) na kontaktním místě Czech POINT, kde dojde k vyplnění formuláře žádosti o zřízení datové schránky. Vyplněná žádost je elektronicky odeslána na ministerstvo, následně je vytištěno potvrzení o přijetí žádosti ministerstvem, které je předáno žadateli, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace pro vstup do datové schránky s novými přístupovými údaji.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva občana na úřadě (kontaktním místě Czech POINTu), ústní podání, předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). V případě zastoupení předložení také úředně ověřené plné moci.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 1147/10, 3. NP., blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). V případě zastoupení úředně ověřená plná moc.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:První žádost o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce je zdarma. Každá další žádost je již zpoplatněna částkou 200,- Kč. Po uplynutí tří let má vlastník schránky opět nárok na jedno zneplatnění zdarma.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek bude žádost sepsána a odeslána na ministerstvo neprodleně.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Portál datových schránek

Provozní řád datových schránek

Ministerstvo vnitra - Co jsou datové schránky?

Czech POINT, Datové schránky

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková, tel: 584 498 481, kancelář 320, budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.