Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Název
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnické nebo jiné užívací právo k objektu.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Správní řízení je zahájeno dnem podáním žádosti u obecního úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu občana, jemuž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde:
MěÚ Jeseník, správní odbor, evidence obyvatel, K. Čapka 1147, 3. podlaží, č. dveří 317 - Kamila Macíková, č. dveří 320 - Květoslava Pišková, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Doklad prokazující užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části (nájemní smlouva). Vlastnictví objektu nebo jeho vymezené části může ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis není právním předpisem stanoven. Lze využít tiskopis, který je k dispozici na správním odboru.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí správní poplatek 100 Kč za každou osobu.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 30 dnů, případně do 60 dnů od zahájení správního řízení – podle jeho složitosti.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místu trvalého pobytu.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, objekt na adrese trvalého pobytu neužívá. Nejčastějším důkazem je svědecká výpověď.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost je možno podat elektronicky, podání musí být podepsáno elektronickým podpisem (posta@mujes.cz) nebo prostřednictvím datové schránky - ID vhwbwm9.

V případě, že podání nebude mít předepsané náležitosti nebo bude trpět jinými vadami (např. nebudou připojeny doklady, které vyžaduje zákon), vyzve pracoviště evidence obyvatel žadatele k odstranění nedostatků podání a přeruší řízení na nezbytně nutnou dobu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu se může účastník, jemuž se dotčené rozhodnutí oznamuje odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Jeseník.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, může správní orgán uložit v souladu s § 62 správního řádu pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, Odbor správní, evidence obyvatel.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Kamila Macíková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:02.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:02.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.