CZECH POINT – Výpis snímku z katastrální mapy

Název
CZECH POINT – Výpis snímku z katastrální mapy
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Výpis snímku z katastrální mapy
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Kontaktní místo Czech POINT – Městský úřad Jeseník, správní odbor
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):O výpis snímku z katastrální mapy může požádat kterýkoliv občan, neprokazuje se jeho totožnost.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo Czech POINT. O výpis lze požádat třemi způsoby:
• Na základě listu vlastnictví (LV)
• Podle seznamu nemovitostí – parcelní číslo u pozemku nebo stavební parcely, číslo popisné u stavby
• Podle seznamu jednotek (např. domy s jednotlivými byty) – číslo popisné domu a číslo bytu v tomto domě
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva na úřadě.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 1147/10, 3. NP., blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Žádné doklady nejsou požadovány.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek činí 100,- Kč za jednu stránku výpisu. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou v pokladně MěÚ.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek obdrží žadatel výpis na počkání po zaplacení správního poplatku.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

ČÚZK

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková, tel: 584 498 481, kancelář 320, budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.