Změna a zrušení povolení nakládání s vodami

Název
Změna a zrušení povolení nakládání s vodami
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Změna a zrušení povolení nakládání s vodami
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o agendu týkající se změny a zrušení povolení: k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky do podatelny Městského úřadu v Jeseníku nebo písmeně na adresu: Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám.1/167, 790 01 Jeseník, odbor životního prostředí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad v Jeseníku, odbor životního prostředí, K.Čapka10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, vodní hospodářství,
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Žádost o povolení, která obsahuje :
jméno (název) a adresu (sídlo) žadatele,
kopii rozhodnutí jež má být změněno či zrušeno
stanoviska, vyjádření nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci,
stanovisko správce Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava,
doklady o jednání s případnými účastníky vodoprávního řízení, pokud byla o věci vedena předem,
stanovisko příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o změnu povolení týká tohoto vodního toku,
stanovisko příslušného správce nebo vlastníka vodní nádrže, pokud se žádost o povolení týká této vodní nádrže,
vyjádření hydrogeologa (dle povahy změny povolení),
popis změny povolení a jeho zdůvodnění.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku, K.Čapka10/1147, Jeseník nebo na internetové adrese Města Jeseníka.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Vydání povolení nepodléhá správnímu poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Vlastníci dotčených pozemků, místně příslušná obec, případně obce v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, Povodí Odry, s.p., Ostrava, správce ochranného pásma vodního zdroje, správce drobného vodního toku, případně vodní nádrže, dotčené orgány státní správy, občanská sdružení jejichž cílem je ochrana životního prostředí.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádosti, vzhledem k nutnosti doložení projektových dokumentací, včetně dokladové částí, nelze podávat elektronickou formou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
Jaké jsou související předpisy:Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce ve smyslu:

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Lenka Šimková, odbor životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:02.09.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018