Odběr a jiné nakládání s povrchovými a podzemními vodami.

Název
Odběr a jiné nakládání s povrchovými a podzemními vodami.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Odběr a jiné nakládání s povrchovými a podzemními vodami.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o agendu týkající se nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, ke kterým, je třeba povolení vodoprávního úřadu. Nakládání s vodami se dělí na skupiny:

nakládání s povrchovými vodami (viz. NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI),
nakládání s podzemními vodami (viz NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI),
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (viz VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH),
čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie ( viz ČERPÁNÍ VOD ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE).
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žadatel musí být právnickou osobou nebo jejím oprávněným zástupcem nebo fyzickou osobou způsobilou k právním úkonům a k právům a povinnostem.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele, fyzicky do podatelny Městského úřadu v Jeseníku nebo písmeně na adresu: Městský úřad v Jeseníku, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, odbor životního prostředí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti doplněné potřebnými podklady, o zahájeném správním řízení, případně o potřebě doplnění žádosti, bude žadatel písemně informován.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad v Jeseníku, odbor životního prostředí, K.Čapka 10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, vodní hospodářství,
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:viz jednotlivá nakládání.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku, K.Čapka 10/1147, Jeseník nebo na internetové adrese Města Jeseníka.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:vydání povolení nepodléhá správnímu poplatku.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:viz jednotlivá nakládání.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případě potřeby doložení dalších podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

viz jednotlivá nakládání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:viz jednotlivá nakládání.
Jaké jsou související předpisy:Právní předpisy dotčených orgánů státní správy.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Proti vydanému rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu v Olomouci, prostřednictvím odboru životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:sankce ve smyslu:

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Telefonním dotazem na pracovníky odboru životního prostředí 

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Lenka Šimková, odbor životního prostředí Městského úřadu v Jeseníku
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018