Souhlas ke stavbám, případně jiným činnostem ve vztahu k ochraně krajinného rázu

Název
Souhlas ke stavbám, případně jiným činnostem ve vztahu k ochraně krajinného rázu
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Souhlas ke stavbám, případně jiným činnostem ve vztahu k ochraně krajinného rázu.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Jedná se o situaci, kdy občan (nebo jiný právní subjekt) hodlá postavit stavbu nebo provozovat činnost, která by mohla významným způsobem ovlivnit nebo snížit dochovaný krajinný ráz v místě.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Ten, kdo chce realizovat výše uvedenou stavbu nebo činnost.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podání písemné žádosti na odbor ŽP.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním písemné žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby nebo povolení činnosti z hlediska ochrany krajinného rázu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: Městský úřad Jeseník, pracoviště K. Čapka 10/1147, Jeseník
S kým: odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Ing. Doneeová, dveře č. 447
Kdy: v úřední hodiny odboru
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:•projektovou dokumentaci stavby nebo popis činnosti
•v některých případech zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz včetně návrhu variant, zpracované autorizovanou osobou
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Formulář se nepoužívá, žádost se píše obecným způsobem
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Nepodléhá poplatkům
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Závazné stanovisko se nevydává ve správním řízení.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V některých případech vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz, zpracované autorizovanou osobou.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ano, pokud jsou zároveň zaslány požadované přílohy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (§ 12)
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění (zejména § 17 odst. 1 a 2)
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Řádným opravným prostředkem je odvolání proti rozhodnutí, k jehož vydání je toto závazné stanovisko jedním z podkladů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:V případě fyzických osob se řeší jako přestupek podle § 87 odst. 2 písm. h) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění s uložením pokuty až do výše 20.000,- Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Kdy se nemusí žádat o souhlas s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu ?
Je to v případě, kdy orgán ochrany přírody na základě předložené projektové dokumentace klasifikuje stavbu jako takovou, která vzhledem ke svému druhu, lokalitě a architektonickému řešení nemůže snížit ani negativně změnit krajinný ráz.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník – odbor životního prostředí
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Hana Doneeová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:26.08.2013
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:8.10.2018