CZECH POINT – Výpis z Rejstříku trestů

Název
CZECH POINT – Výpis z Rejstříku trestů
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Výpis z Rejstříku trestů
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Kontaktní místo Czech POINT – Městský úřad Jeseník, správní odbor, Květoslava Pišková, tel. 584 498 481.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Fyzická osoba, které se výpis týká, na základě písemné žádosti sepsané na místě. Výpis lze vydat i na základě úředně ověřené plné moci zmocněnci fyzické osoby, příp. v rámci poskytování právní pomoci této osobě i jejímu advokátovi.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Žadatel se dostaví osobně na kontaktní místo Czech POINT, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Žádost o výpis není třeba ručně vyplňovat, vytiskne ji obsluha kontaktního místa ještě před vydáním samotného výpisu z Rejstříku trestů již vyplněnou.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěva na úřadě a předložení dokladu totožnosti, popř. zmocněnec na základě udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, ul. K.Čapka, č. 1147/10, 3. NP., blok A, č. dv. 320 – Květoslava Pišková, tel. 584 498 481, viz úřední hodiny na odboru správním.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Platný doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, příp. pas.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Žádost o výpis z Rejstříku trestů – tiskne se automaticky v průběhu vydávání výpisu.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek činí 100,- Kč za každou jednu podanou žádost. Poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladě MěÚ.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Při splnění všech podmínek obdrží žadatel výpis na počkání po zaplacení správního poplatku.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Prokáže-li se žadatel občanským průkazem vydaným po 1. 1. 2012 (formát plastové karty), bude vyzván k udělení souhlasu s využitím údaje o rodném příjmení pro potřebu vyhotovení výpisu z rejstříku trestů. Formulář pro udělení souhlasu není třeba ručně vyplňovat, vytiskne jej obsluha kontaktního místa.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky, je nutná osobní návštěva na úřadě.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Jaké jsou související předpisy:Zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Czech POINT, Rejstřík trestů,

Ověření pravosti výpisu

Plná moc

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Květoslava Pišková, tel: 584 498 481, kancelář 320, budova IPOS, Karla Čapka 1147/10
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:01.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:01.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.