Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Název
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Manžel, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do 6-ti měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Oznamovatelem je manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Podmínkou je podání oznámení matričnímu úřadu a předložení předepsaných dokladů.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Zahájením řešení je osobní podání oznámení u matričního úřadu.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním.

Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:K oznámení žadatel doloží:
•občanský průkaz
•rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci
•oddací list
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny, žadatel podá oznámení přímo na matričním úřadu.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Na počkání, po doručeném oznámení je vydáno neprodleně potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:-Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Při nesplnění podmínky předložení potřebných dokladů nelze oznámení přijmout.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Po uplynutí lhůty 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství je možné podat žádost o změnu příjmení na příjmení dřívější. Jedná se již o žádost, která se vyřizuje ve správním řízení. Správní poplatek činí 100,- Kč.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Pavlína Pastrňáková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení lze podat u kteréhokoli matričního úřadu.