NAROZENÍ – vystavení rodného listu při zápisu narození (prvopis)

Název
NAROZENÍ – vystavení rodného listu při zápisu narození (prvopis)
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vystavení rodného listu při narození.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Po narození dítěte si jeho rodiče vyřídí zápis do knihy narození a rodný list dítěte nejpozději do 30-ti dnů ode dne jeho narození na matričním úřadu, v jehož obvodu došlo k narození dítěte
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Rodiče dítěte.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Po narození dítěte v porodnici tato zašle matričnímu úřadu „Hlášení o narození dítěte“. Rodiče dítěte, příp. jeden z nich se pak dostaví na matriční úřad a předloží potřebné doklady. Na základě hlášení o narození a předložených dokladů se provede zápis do knihy narození a vydá se rodičům rodný list dítěte.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Osobní návštěvou na matričním úřadě.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním.


Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:U dítěte narozeného v manželství předloží jeden z rodičů:
•Platný průkaz totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
•Oddací list
•Souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte, pokud otec dítěte
nepodepsal toto prohlášení v porodnici na „Hlášení o narození dítěte“

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:
•Platný průkaz totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
•Rodný list
•Prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte (je součástí „Hlášení o narození“, které doručí matričnímu úřadu porodnice)
•Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je matka rozvedená)
•Úmrtní list manžela (pokud je matka vdova)

U dítěte narozeného mimo manželství, u kterého dochází k určení otcovství při narození dítěte, dostaví se oba rodiče a předloží:
•Platné průkazy totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
•Rodné listy
•Souhlasné prohlášení o jménu, příp. jménech dítěte (je součástí „Hlášení o narození“, které doručí matričnímu úřadu porodnice)
•Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je matka rozvedená)
•Úmrtní list manžela (pokud je matka vdova)
•Matka cizinka předloží dále potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu
•Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení o určení otcovství přítomnost tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu – seznam tlumočníků na www.justice.cz

Otcovství lze určit souhlasným prohlášením rodičů již před narozením dítěte. V tomto případě se oba budoucí rodiče dostaví na matriční úřad ještě před porodem a předloží:
•Platné průkazy totožnosti (OP, CP, průkaz o povolení pobytu cizince)
•Rodné listy
•Pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství (pokud je matka rozvedená)
•Úmrtní list manžela (pokud je matka vdova)
•Těhotenský průkaz budoucí maminky
•Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná pro souhlasné prohlášení o určení otcovství přítomnost tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu – seznam tlumočníků na www.justice.cz
•Matka cizinka předloží dále potvrzení o svém osobním stavu vydané příslušnými úřady jejího domovského státu
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Obecně 30 dnů, při předložení všech dokladů matriční úřad vydá rodný list na počkání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci nejsou dotčeni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:V případech hodných zvláštního zřetele, zejména u osob, které žádají o udělení azylu na území České republiky, může matriční úřad připustit nahrazení dokladů čestným prohlášením rodičů, případně jednoho z nich.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání nelze učinit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:-Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
-Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Jaké jsou související předpisy:Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Pavlína Pastrňáková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Rodič dítěte je povinen oznámit jeho narození do osmi dnů od narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.