Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Název
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vydání potvrzení a výpisu z evidence obyvatel.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Obyvateli lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v ISEO a k osobě blízké.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Občan starší 15 let, v případě osobních údajů, vztahujících se k osobě žadatele.
Zákonný zástupce občana mladšího 15 let.
Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odst.3 - 6 zákona č.133/2000 Sb., žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.
Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:Obyvateli mohou být z ISEO poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Občan předloží písemnou žádost nebo vyplněný tiskopis se svým úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan žádost podepíše před pracovníkem městského úřadu a předloží průkaz totožnosti.
Elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:MěÚ Jeseník, odbor správní, evidence obyvatel, K. Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, č. dveří 317 Kamila Macíková, č. dveří 320 Květoslava Pišková, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:Občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Tiskopis žádosti je k dispozici na evidenci obyvatel MěU Jeseník, odbor správní, se sídlem Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za každé poskytnutí osobních údajů činí správní poplatek 50,-Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Potvrzení či výpis jsou poskytovány ihned po úhradě správního poplatku.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost je možno podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Sankce nejsou stanoveny.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na www stránkách: www.mvcr.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Městský úřad Jeseník, odbor správní, evidence obyvatel, se sídlem Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad v Jeseníku, odbor správní, evidence obyvatel
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Kamila Macíková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:02.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:02.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.