Občanské průkazy – stručné informace

Název
Občanské průkazy – stručné informace
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Občanské průkazy – stručné informace
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let jako cestovní doklad po Evropské unii nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žádost podává:

- občan starší 15 let 
- za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce 
- opatrovník občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu (musí být specifikováno v rozsudku)

Převzetí občanského průkazu

- občan osobně 
- zákonný zástupce občana mladšího 15 let
- opatrovník za občana, jehož svéprávnost byla omezena

Občan starší 15 let má při převzetí občanského průkazu možnost k zadat bezpečnostní kód a aktivovat čip OP.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:- osobní přítomnost na pracovišti občanských průkazů z důvodu pořízení digitální fotografie a podpisu, popřípadě otisků prstů od 12-ti let občana
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti o vydání občanského průkazu - osobně na pracovišti občanských průkazů.

Žádost podaná na úřadě
O vydání občanského průkazu může občan požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR. Převzít nový průkaz musí občan u toho úřadu, u nějž o vydání průkazu požádal. Pokud si občan přeje převzít doklad na jiném úřadě je stanoven správní poplatek 100,00 Kč
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: MěÚ Jeseník, správní odbor, K.Čapka 1147/10, Jeseník, 3.p., viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- Doklady, jimiž se ověřují údaje na žádosti:
Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.
V případě vydání prvního průkazu po dovršení 15 let: rodný list/cestovní pas
V případě vydání prvního průkazu po nabytí státního občanství: rodný list, příp. další doklady k ověření údajů - osvědčení o státním občanství ČR
V případě ztráty/odcizení/poškození/zničení: rodný list/občanský průkaz/cestovní pas, řidičský průkaz
Výměna z důvodu konce platnosti průkazu: občanský průkaz
Výměna z důvodu změny trvalého pobytu: občanský průkaz a potvrzení o změně TP
Výměna z důvodu změny rodinného stavu (sňatek, rozvod, úmrtí): občanský průkaz, oddací list/pravomocný rozsudek/úmrtní list)

V případě jakékoliv výměny musí občan vždy věrohodně prokázat svou totožnost.

Rozhodnutí cizozemského soudu (např. v případě rozvodu v zahraničí) musí být předloženo spolu s rozhodnutím Nejvyššího soudu o uznání tohoto cizozemského rozhodnutí na území České republiky.

V případě sňatku/narození v zahraničí bude občanovi vystaven oddací/rodný list Zvláštní matrikou v Brně.

Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinných údajů v OP se poplatek neplatí.

Správní poplatek se vybírá v těchto případech:

- vyhotovení OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení – 200.00 Kč
- předčasná výměna na vlastní žádost 200.00 Kč
- osoby do 15 let 100.00 Kč
- vyhotovení OP občana bez trvalého pobytu v ČR – 200.00 Kč
- převzetí OP na jiném úřadu – 100.00 Kč

OBČANSKÉ PRŮKAZY VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ
- vydání do 24 hod v pracovních dnech občan starší 15 let - 1000.00 Kč
- vydání do 24 hod v pracovních dnech do 15 let 500.00 Kč

- vydání do 5 pracovních dnů občan starší 15 let - 500.00 Kč
- vydání do 5 pracovních dnů do 15 let 300.00 Kč
Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti nebo platební kartou.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:O první občanský průkaz musí občan požádat do 30 dnů po dovršení věku 15 let. Při běžné výměně z důvodu konce platnosti lze o občanský průkaz bezplatně zažádat nejdříve 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu. Doporučujeme občanům žádat o nový OP nejpozději měsíc před koncem platnosti. Dále je občan povinen podat žádost o nový občanský průkaz, pokud došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Elektronicky zažádat nelze.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech.
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) 
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 8 sazebníku
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení § 23 zákona o občanských průkazech.

Nesplnění povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Přestupky jsou nově upraveny v § 65 a § 67 zák. č. 269/2021 16a z.č. 328/1999 Sb., s účinností ke dni 2.8.2021 1.7.2007. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu až do výše 15 000 Kč.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nedodrží-li občan 15 denní lhůtu k podání žádosti o OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo z důvodu změny některého z povinných údajů zapisovaných do OP, dopustí se přestupku podle § 65 odst.1,2,3 z.č.269/2021 Sb., v platném znění. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce1 nebo 3. Nebo 15 000,- Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Převzetí občanského průkazu na plnou moc – nelze. Lze vyzvednout občanský průkaz mimo místo trvalého pobytu? Ano, ale občan to musí uvést při podání žádosti a posléze uhradit poplatek 100,00 Kč, vyzvedává osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Tel.: 584 498 492 - 493, 584 498 473, E-mail: ivana.hlavata@jesenik.cz, daniela.mudrova@jesenik.cz, katerina.strakova@jesenik.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra - Formuláře ke stažení

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Odcizení a ztrátu občanského průkazu lze ohlásit na Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, Odbor přestupků a správních činností, Oddělení správních činností
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Daniela Mudrová, Ivana Hlavatá, Bc. Kateřina Straková Hermanová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:02.08.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:02.04.2024
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka-občanské průkazy bez strojově čitelné zóny, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají platné do 02.08.2026, pokud jsou údaje v nich uvedené správné.