Občanské průkazy – stručné informace

Název
Občanské průkazy – stručné informace
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Občanské průkazy – stručné informace
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let jako cestovní doklad po Evropské unii nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):Žádost podává:

- občan starší 15 let 
- za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce 
- opatrovník občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu (musí být specifikováno v rozsudku)

Převzetí občanského průkazu

- občan osobně 
- zákonný zástupce občana mladšího 15 let
- opatrovník za občana, jehož svéprávnost byla omezena

Občan starší 15 let při převzetí občanského průkazu zadá bezpečnostní osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a nejvýše 10 čísel. Kód nezadává občan, kterému v tom brání překážka těžko překonatelná.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:- osobní přítomnost na pracovišti občanských průkazů z důvodu pořízení digitální fotografie a podpisu občana
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Podáním žádosti o vydání občanského průkazu - osobně na pracovišti občanských průkazů nebo elektronicky na formuláři stanoveném ministerstvem vnitra.

Žádost podaná na úřadě
O vydání občanského průkazu může občan požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území ČR. Převzít nový průkaz musí občan u toho úřadu, u nějž o vydání průkazu požádal. Pokud si občan přeje převzít doklad na jiném úřadě je stanoven správní poplatek 100,00 Kč
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Kde: MěÚ Jeseník, správní odbor, K.Čapka 1147/10, Jeseník, 3.p. výdejové okénko, viz úřední hodiny na odboru správním
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:- Doklady, jimiž se ověřují údaje na žádosti:
Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.
V případě vydání prvního průkazu po dovršení 15 let: rodný list/cestovní pas
V případě vydání prvního průkazu po nabytí státního občanství: rodný list, příp. další doklady k ověření údajů - osvědčení o státním občanství ČR
V případě ztráty/odcizení/poškození/zničení: rodný list/občanský průkaz/cestovní pas, lze i řidičský průkaz
Výměna z důvodu konce platnosti průkazu: občanský průkaz
Výměna z důvodu změny trvalého pobytu: občanský průkaz a potvrzení změně TP
Výměna z důvodu změny rodinného stavu (sňatek, rozvod, úmrtí): občanský průkaz a oddací list/pravomocný rozsudek/úmrtní list)

V případě jakékoliv výměny musí občan vždy věrohodně prokázat svou totožnost.

Rozhodnutí cizozemského soudu (např. v případě rozvodu v zahraničí) musí být předloženo spolu s rozhodnutím Nejvyššího soudu o uznání tohoto cizozemského rozhodnutí na území České republiky.

V případě sňatku/narození v zahraničí bude občanovi vystaven oddací/rodný list Zvláštní matrikou v Brně.

Všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Za vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinných údajů v OP se poplatek neplatí.

Správní poplatek se vybírá v těchto případech:

- vyhotovení OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení – 100.00 Kč
- předčasná výměna na vlastní žádost 200.00 Kč
- osoby do 15 let 50.00 Kč
- vyhotovení OP občana bez trvalého pobytu v ČR – 100.00 Kč
- převzetí OP na jiném úřadu – 100.00 Kč

OBČANSKÉ PRŮKAZY VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ
- vydání do 24 hod v pracovních dnech 1000.00 Kč
- vydání do 24 hod v pracovních dnech do 15 let 500.00 Kč

- vydání do 5 pracovních dnů 500.00 Kč
- vydání do 5 pracovních dnů do 15 let 300.00 Kč
V těchto případech se poplatek hradí v pokladně městského úřadu.

V těchto případech se poplatek hradí v pokladně městského úřadu.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:O první občanský průkaz musí občan požádat do 30 dnů po dovršení věku 15 let. Při běžné výměně z důvodu konce platnosti lze o občanský průkaz bezplatně zažádat nejdříve 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu. Doporučujeme občanům měnit nejpozději měsíc předem. Dále je občan povinen podat žádost o nový občanský průkaz do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně některého z povinných údajů zapisovaných do OP nebo po ztrátě či odcizení tj. změna bydliště, změna stavu sňatkem, změna stavu ovdověním, rozvodem. Občanský průkaz bude občanovi vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání lze učinit elektronicky v případě, že občan vlastní aktivní datovou schránku a nebo platný elektronický podpis pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci cestovních dokladů (od. 1.1. 2013 také v evidenci občanských průkazů) a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.

Elektronická žádost musí být doručena pouze příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. podle místa trvalého pobytu občana. Pokud bude elektronická žádost doručena jinému úřadu, nelze ji zpracovat.

Žádost musí být doručena prostřednictvím datové schránky nebo musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 299/2006 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Jaké jsou související předpisy:- Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) 
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 8 sazebníku
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.), na který odkazuje ustanovení §23 zákona o občanských průkazech.

Nesplnění povinností uvedených v ustanoveních zákona o občanských průkazech se občan dopouští přestupků. Přestupky jsou nově upraveny v § 16a z.č. 328/1999 Sb., s účinností od 1.7.2007. Za přestupek na úseku občanských průkazů lze občanům uložit pokutu do výše 15 000 Kč.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Nedodrží-li občan 15 denní lhůtu k podání žádosti o OP z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo z důvodu změny některého z povinných údajů zapisovaných do OP, dopustí se přestupku podle § 16a z.č. 328/1999 Sb., v platném znění. Z těchto důvodů lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:Převzetí občanského průkazu na plnou moc – nelze. Lze vyzvednout občanský průkaz mimo místo trvalého pobytu? Ano, ale občan to musí uvést při podání žádosti a posléze uhradit poplatek 100,00 Kč, vyzvedává osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Tel.: 584 498 492 - 493, 584 498 473, E-mail: ivana.hlavata@mujes.cz, daniela.mudrova@mujes.cz, eliska.vencalkova@mujes.cz
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra - Formuláře ke stažení

Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:Odcizení občanského průkazu lze ohlásit na Policii České republiky. Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.
Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Ing. Petr Trnovec
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:14.06.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:14.06.2022
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka-občanské průkazy bez strojově čitelné zóny, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.