Druhopisy matričních dokladů (rodné, oddací a úmrtní listy)

Název
Druhopisy matričních dokladů (rodné, oddací a úmrtní listy)
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Pojmenování (název) životní situace:Vydávání druhopisů matričních dokladů – rodných, oddacích a úmrtních listů

Dne 16. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen řízení“). Na základě tohoto nařízení lze požádat o vydání vícejazyčného formuláře, a to včetně glosáře, který bude připojen k požadovanému matričnímu dokladu. Orgány členského státu EU bude listina přijata, aniž by pravost matričního dokladu byla ověřena doložkou „Apostille“, a díky připojenému formuláři již není nutný úřední překlad do příslušného cizího jazyka, kde bude listina předložena.
Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti:Při ztrátě, odcizení, zničení apod. lze vydat na základě žádosti druhopis rodného, oddacího a úmrtního listu.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):a)Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen její rodiny - manžel (manželka), rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci, jeho sourozenci a dále zmocněnci těchto osob
b)Pro úřední potřebu státní orgán nebo pro výkon přenesené působnosti orgán územních samosprávních celků
c)Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným (jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
d)Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:O druhopis je možno požádat osobně přímo na matričním úřadu po prokázání totožnosti nebo písemně poštou. Matriční úřad pak vydaný druhopis zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:Zahájením řešení je osobní podání žádosti u matričního úřadu nebo její zaslání písemně poštou.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:Městský úřad Jeseník, správní odbor, budova Karla Čapka 1147/10, Jeseník, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, viz úřední hodiny na odboru správním.

Pavlína Pastrňáková - tel. 584 498 474, e-mail: pavlina.pastrnakova@mujes.cz
Petra Janhubová - tel. 584 498 475, e-mail: petra.janhubova@mujes.cz
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:•Platný průkaz totožnosti (OP, CP)
•Doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
•znalost dat matriční události
•úředně ověřená plná moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:Předepsaná forma žádosti není stanovena, je k dispozici na matrice, příp. lze napsat žádost vlastní rukou.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:Správní poplatek 100,- Kč.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Obecně je lhůta pro vydání druhopisu matričního dokladu 30 dní. Při osobní návštěvě lze vydat tento druhopis na počkání.kání.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:Další činnosti nejsou požadovány.
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Prostřednictvím datové schránky, pokud ji má osoba zřízenou.

E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mujes.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:-Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-Vyhláška č. 207/2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
Jaké jsou související předpisy:-Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
-Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
-Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:Opravné prostředky nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:Při nedodržení předepsaných povinností nebude druhopis vydán.
Potřebujete se k věci dozvědět víc?:Další informace najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

http://www.mvcr.cz

Za správnost návodu odpovídá:Městský úřad Jeseník, správní odbor, matrika
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:Pavlína Pastrňáková
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:09.02.2021
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:09.02.2021
Datum konce platnosti návodu:Nestanoveno.